”Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på individuelle opplæringsplaner (IOP)”.

Forfatter
Pettersen, M.
Kilde
I: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A. (red.): FoU i praksis, 2013, conference proceedings. Trondheim: Akademika forlag. 210-218.
År
2014

Formål

Studiet er rettet mod daginstitutioner (barnehager). Det overordnede formål er at belyse implementeringen af individuelle læreplaner for børn (ILP) (individuelle opplæringsplaner, IOP). Hvordan oversættes et planlægningsdokument til et konkret arbejdsredskab? Fokus i studiet er på, hvordan daginstitutionerne har implementeret ILP, og hvilke aktiviteter og hvilken ny viden implementeringen har skabt i praksis, særligt med hensyn til børn med særlige specialpædagogiske behov. Hovedproblemstillingen for studiet er: Hvordan arbejder pædagoger i daginstitutioner med implementeringen af ILP?

Resultat

Pædagogerne udpeger pædagogmedhjælperne (assistenterne) som deres vigtigste interne samarbejdspartnere i forbindelse med implementering og brug af ILP, mens det øvrige personale som fx institutionslederen kan fungere som samtalepartnere, hvis pædagogen har behov for det. Institutionslederen deltager typisk ikke direkte i arbejdet. Pædagogerne oplever at have det fulde ansvar for implementeringen og brugen af ILP. De oplever også, at det er overskueligt og en naturlig konsekvens af at have rollen netop som pædagog. Alle pædagogerne har modtaget og modtager vejledning fra en specialpædagog enten fast, eller når der er behov. De specialpædagogiske vejledere har stor betydning for, hvilke konkrete aktiviteter der bliver sat i værk overfor et barn med særlige udfordringer. Næsten alle de interviewede pædagoger oplever, at valget af understøttende aktiviteter er den største udfordring i implementeringen af de individuelle læreplaner. Derudover finder de det vanskeligt at udforme konkrete planer for det enkelte barn, og de mangler særligt viden om at formulere relevante mål og udpege de rette aktiviteter til at nå målene.ILP vurderes af pædagogerne som et godt værktøj, der hjælper dem til kontinuerligt at varetage børnenes behov. Dette gøres ved hjælp af den struktur og kontinuitet, som ligger i en individuel læreplan, og som giver mulighed for at opretholde fokus og sikre, at barnet oplever progression. Med planerne bliver det specialpædagogiske arbejde målbart og forpligtende, fordi man bliver tvunget til løbende at følge op på barnet og dets progression.

Design

Data er indsamlet ved hjælp af 5 dybdegående interviews med pædagoger (pædagogiske ledere) i 5 forskellige daginstitutioner. De 5 pædagoger har arbejdet mindst et år med ILP, og de repræsenterer private og offentlige samt store og små daginstitutioner. En pædagog er leder af en enkelte stue (afdeling) og antages at være den person i daginstitutionen, der skal implementere og anvende de individuelle læreplaner i arbejdet med børnene med særlige specialpædagogiske behov. På baggrund af en induktiv tilgang blev data i første omgang analyseret og struktureret med åben kodning for derefter at blive organiseret i underkategorier for til sidst at blive inddelt i de endelige kategorier.

Referencer

Pettersen, M. (2014): ”Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på individuelle opplæringsplaner (IOP)”. I: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A. (red.): FoU i praksis, 2013, conference proceedings. Trondheim: Akademika forlag. 210-218.

Opdragsgiver

ikke oplyst