Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity

Forfatter
Fridberg M., Jonsson A., Redfors A., Thulin S.
År
2019

Formål

Artikkelen beskriver analyser av undervisningshendelser som del av aktive førskolelæreres kjemi- og fysikkundervisning i førskolen. Lærerne deltok i et profesjonsutviklingsprogram knyttet til naturfag. Målet er å utvikle kunnskap om kommunikasjonen som oppstår mellom lærer og barn i sammenheng med et læreplanmål i naturfag (fysikk og kjemi) for førskolen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan kan intersubjektiv kommunikasjon beskrives i sammenheng med et læreplanmål i naturfaget? 

Resultat

Intersubjektivitet kan oppstå på forskjellige måter og med forskjellige konsekvenser for barnas muligheter til å nå læreplanmålet. Det påpekes at det er viktig at lærerne i deres kommunikasjon med barna knytter barnets opplevelser og målet for læringen sammen. 

Design

15 aktiviteter ble observert og tatt opp på video. Videoene ble transkribert og samtlige fire forskere foretok deretter kvalitative analyser av opptakene med oppmerksomheten rettet mot intersubjektiv kommunikasjon mellom lærerne og barna og hva som kjennetegner slik kommunikasjon. Deretter diskuterte forskerne analysene seg imellom. 

Referanser

Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A. & Thulin, S. (2019). “Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity”. International Journal of Science Education, 41(17):2542-2556. 

Oppdragsgiver

Forskningsplattformen Learning in Cooperation, Kristianstad University