Improving the odds: identifying language activities that support the language development of preschoolers with poorer vocabulary skills

Författare
Hagen, Å. M.
Källor
Scandinavian journal of educational research, 62(5):649-663.
År
2018

Syfte

Syftet med studien var att ta reda på vilka språkliga aktiviteter norska barn deltar i på förskolan samt att undersöka vilka av dessa aktiviteter som är prediktiva för en utveckling av barnens språkförståelse. Undersökningen utgår från två frågeställningar: 1) Vilken typ av språkaktiviteter förekommer, enligt förskollärarna, i dagens förskola? 2) Hur hänger dessa aktiviteter samman med barnens språkförståelse?

Resultat

Förskollärarna uppgav en variation av olika språkaktiviteter, från informell språkstimulering i vardagliga situationer till mer formaliserade språkliga aktiviteter som högläsning, språkspel, ordförrådsträning och skolförberedande grupper. Daglig högläsning var signifikant prediktiv för en förbättring av barnens språkförståelse.

Design

Urvalet bestod av 134 norska förskolebarn som tidigare hade fått låga resultat på ordförrådstester. Barnens språkförståelse testades två gånger: första gången när de var mellan 4 och 5 år gamla och andra gången när de var mellan 5 och 6 år och skulle börja skolan. Vidare intervjuades barnens förskollärare om vilka språkaktiviteter barnen hade deltagit i under förskoleåret.

Referenser

Hagen, Å. M. (2018). "Improving the odds: identifying language activities that support the language development of preschoolers with poorer vocabulary skills". Scandinavian journal of educational research, 62(5):649-663.

Uppdragsgivare

Forskningsrådet, Norge