Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

Författare
Sjöman, M.
Källor
Jönköping University
År
2018

Syfte

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att öka kunskapen om engagemang hos barn med och utan behov av särskilt stöd på grund av beteendesvårigheter. Undersökningen avser den sociala interaktionens påverkan på barn med särskilda behov och särskilt stöd i den svenska förskolan. Det specifika syftet var att undersöka barnens engagemang i skärningspunkten mellan miljöfaktorer, barnens beteende och egenskaper, interaktion mellan jämnåriga barn och personalens lyhördhet.

Resultat

Generellt var hyperaktiva barn mindre engagerade i den dagliga aktiviteten på förskolan. Vidare var samspelet mellan personal och barn samt lärarnas lyhördhet lägre för dessa barn, både i enskilda situationer och på längre sikt. Barnens hyperaktivitet hade signifikant negativ inverkan på deras grundläggande engagemang jämfört med deras utvecklingsbeteende. Nivån av socialt samspel förklarar i hög grad det negativa sambandet mellan hyperaktivitet och engagemang. Barnsamspelet förklarade 56–78 % av det negativa sambandet, medan personalens lyhördhet förklarade 33–34 % av det negativa sambandet.

Design

Avhandlingen består av fyra studier med både kvalitativa och kvantitativa data. Totalt deltog 832 barn i undersökningen. Barnen var mellan 1 och 5 år gamla och kom från 92 olika förskolor. Studien har en prospektiv longitudinell design med tre datainsamlingsplatser.

Referenser

Sjöman, M. (2018). «Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support». Doktorgradsavhandling. Jönköping University.