Teaching children science through storytelling combined with hands-on activities – a successful instructional strategy?

Författare
Walan, S.
Källor
Education, 3-13, 47(1):34-46
År
2019

Syfte

Tidigare studier har diskuterat användning av berättande och praktiska aktiviteter när små barn lär sig om naturvetenskap. Däremot finns det få studier som undersöker användningen av dessa två aktiviteter i kombination. Den här studien redogör för fem förskollärares erfarenheter av att kombinera berättande och praktiska aktiviteter i naturvetenskaplig undervisning och de upplevda effekterna av denna kombination. Frågeställningar: 1) Hur upplevs kombinationen av berättande och praktiska aktiviteter av förskollärarna? 2) Hur viktig är kombinationen av berättande och praktiska aktiviteter för barnen, enligt förskollärarna?

Resultat

Vissa betraktade kombinationen av metoder som viktig, medan andra menade att praktiska aktiviteter var effektiva på egen hand, utan berättande. Förskollärarnas vilja att använda den kombinerade metoden och i vilken grad de värdesatte berättandet hade också betydelse.

Design

Forskaren intervjuade fem förskollärare som använde berättande som undervisningsmetod. Intervjuerna varade i 30–60 minuter och blev både inspelade och transkriberade. Forskaren observerade också de berättarsessioner förskollärarna genomförde med barnen. Förskollärarna rekryterades genom olika nätverk och alla kom från olika städer i Sverige. Urvalskriteriet var att pedagogerna hade använt historien om Berta och att de hade genomfört pedagogiska experiment tidigare. Sex sexåringar följde med varje förskollärare till forskningscentret för att genomföra experimentet.

Referenser

Walan, S. (2019). «Teaching children science through storytelling combined with hands-on activities – a successful instructional strategy?». Education, 3-13, 47(1):34-46.