A Critical Analysis of Education for Sustainability in Early Childhood Curriculum Documents in China and Norway

Författare
Li, M., Zhang, Y., Yuan, L. & Birkeland, Å.
Källor
ECNU Review of Education, 2(4):441–457
År
2019

Syfte

Artikeln analyserar och jämför hur läroplaner för förskolan i två olika kulturella sammanhang, Norge och Kina, hanterar ämnet hållbar utveckling. Frågeställningar: 1) Används konceptet hållbar utveckling explicit och implicit i kinesiska och norska läroplansdokument? 2) Hur, och på vilka sätt, är barnen som aktiva deltagare för att skapa förändring, representerade i de norska och kinesiska läroplansdokumenten för förskolan? 3) Hur, och på vilka sätt, återspeglas föreställningen om hållbar utveckling i barnens vardag i dessa dokument?

Resultat

Analysen visar att Kina och Norge lägger olika vikt vid de tre dimensionerna av hållbar utveckling som analysen fokuserade på, det vill säga sociokulturell, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Norge har en mer autonom syn på barns möjligheter till självbestämmande, medan Kina fokuserar mer på lärarstöd. De två länderna har också olika perspektiv på förskolans samarbete med barnens familjer och lokalsamhället mot bakgrund av olika traditioner. Den jämförande dokumentanalysen visar att dominerande kulturella dimensioner i båda länderna, som kollektiva och individualistiska faktorer, kan forma förståelsen för hållbar utveckling i ländernas läroplaner.

Design

Författarna har analyserat och jämfört nationella läroplansdokument för förskolor i Norge och Kina med fokus på hur olika former av hållbar utveckling är implementerade i läroplanerna. I dokumentanalyserna har tonvikten lagts på tre teman med koppling till hållbar utveckling: 1) Konceptet hållbar utveckling (ekonomisk, sociokulturell och miljömässig), 2) Barn som förändringsagenter för hållbar utveckling och 3) Hållbar utveckling i barns vardag.

Referenser

Li, M., Zhang, Y., Yuan, L. & Birkeland, Å. (2019). «A Critical Analysis of Education for Sustainability in Early Childhood Curriculum Documents in China and Norway”. ECNU Review of Education, 2(4):441–457.