Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

Författare
Kallberg, P.
Källor
Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.
År
2018

Syfte

Studien undersöker förskollärares och grundskollärares förhållningssätt till didaktiskt arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass (förskola) och grundskola. Det didaktiska arbetet ses som en relationell uppgift som pågår över tid och som handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en pedagogisk miljö. Tre frågeställningar ställdes i studien:

  1. Vilka sociala och kulturella sammanhang framstår som centrala i arbetet med sociala relationer i övergången för förskolläraren och grundskolläraren i första klass?
  2. Vad kommer till uttryck i lärarnas handlingar och kommunikation om sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och grundskolans första klass
  3. Hur uttrycks gemensam kunskap mellan lärare i förskolan och lärare i grundskolan kring arbetet med sociala relationer under övergången?

Resultat

Resultaten visar att det didaktiska arbetet med sociala relationer som görs i slutet av en utbildningsform (förskolan) och i början av en annan (grundskolan) identifieras och framhävs som meningsfullt ur ett utbildningsperspektiv. Det sociala relationsarbetet handlar om att skapa förutsättningar för barn och vuxna att få positiva upplevelser av den nya kulturella och sociala undervisningsmiljön. Resultatet visar att lärarnas arbete med sociala relationer får olika framtoning i förskoleklassen och i grundskolan.

Förskoleklassens arbete med sociala relationer riktar sig mot en kollektiv förberedelse för arbete, där grupprocesser, utveckling av relationer mellan barn, normer och värderingar framhävs i undervisningen. I grundskolan introduceras arbetet med sociala relationer gradvis i undervisningen, då främst som klassrumsregler. I lärarnas verksamhet framgår hur normer och värderingar, relationer och samarbete, tillsammans med strukturer och organisation, utgör en del av lärarnas arbete med sociala relationer.

Design

Datamaterialet har tagits fram genom deltagande i lärarnas pedagogiska arbete vid tre olika utbildningsinstitutioner, som alla hade både förskoleklasser och årskurs 1 (grundskolan). Mot bakgrund av en tolkningsmetod och begrepp inspirerade av teorin om professionella representationer tolkas lärarnas handlingar som uttryck för mening i deras didaktiska arbete, vilket också påverkar deras arbete med sociala relationer. Flera utbildningsinstitutioner i olika kommuner ingick i urvalet. Datainsamlingsmetoderna var deltagande observationer, semistrukturerade intervjuer med barn och lärare, informella samtal och fotografier av inlärningsmiljön.

Referenser

Kallberg, P. (2018). "Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1". Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.