“We Don't Allow Children to Climb Trees”: How a Focus on Safety Affects Norwegian Children's Play in Early-Childhood Education and Care Settings

Forfatter
Sandseter, E. B. H., & Sando, O. J.
Kilde
American Journal of Play 8(2), 178-200.
År
2016
ISBN
27246073

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan dagtilbudspraktikere i Norge håndterer et tiltagende fokus på børns sikkerhed, og hvordan det påvirker børns leg og aktiviteter i dagtilbuddet.

Resultat

Med henvisning til at tidligere forskning indikerer, at norske dagtilbudspraktikere ser mere afslappet og positivt på risikofyldt leg end praktikere i andre lande, fx Australien, konkluderer forfatterne, at det norske samfunds afslappede holdning til børns risikofyldte leg i en dagtilbudskontekst har ændret sig i retning af en mindre risikovillig holdning. Resultaterne viser også, at dagtilbudslederne udtrykker modstand mod denne ændring og frustration over det pres, som bl.a. forældre og kommunale myndigheder lægger på dagtilbuddene, om at øge sikkerheden.

Forfatterne identificerer seks kategorier af begrænsninger i børnenes muligheder for fysisk aktiv leg: (1) restriktioner i forbindelse med leg og aktiviteter, (2) begrænsninger med hensyn til udendørsområdet, (3) restriktioner relateret til brugen af vand, (4) begrænsninger i forbindelse med udflugter, (5) restriktioner pga. vejr og årstidsbestemte forhold og (6) andre begrænsninger med hensyn til fysisk aktiv leg.

Studiet viser, at restriktioner i forbindelse med leg og aktiviteter beskrives af i alt 188 dagtilbudsledere og inkluderer en række forskellige aktiviteter såsom at klatre, at køre på kælk, at balancere, at køre på cykel, at stå på skøjter og at lege fysiske lege (rough-and-tumble play). Dagtilbudslederne beskriver oftest restriktioner i forbindelse med leg, der involverer klatring, og nogle dagtilbud forbyder helt børnene at klatre i fx træer. Adskillige dagtilbudsledere beskriver, at især forældre, men også andre udefrakommende instanser såsom kommunale myndigheder, legepladsinspektører samt medierne, lægger pres på dagtilbuddet for at indføre restriktioner i forbindelse med børns leg og aktiviteter i institutionen.

Resultaterne peger på, at mange norske dagtilbud ændrer deres udendørsområde for at forhindre risikofyldt leg. I alt 83 ledere beskriver begrænsninger med hensyn til udendørsområdet, som i de fleste tilfælde relaterer sig til legepladsudstyr, men også til legepladsinspektion og legepladsreglementer. Dagtilbudslederne finder til en vis grad legepladsreglementer brugbare, men de anser også legepladsinspektørernes anmærkninger for at være for fokuserede på fare og for lidt fokuserede på børns behov for fysiske udfordringer og risikofyldt leg i institutionens udendørsområde.

Design

Studiets datamateriale består af et webbaseret spørgeskema sendt til 6.469 dagtilbudsledere i Norge. Der var en svarprocent på 32. Spørgeskemaet består af lukkede spørgsmål med faste svarkategorier men inkluderer også et åbent spørgsmål, hvor respondenterne blev bedt om at beskrive begrænsninger i børnenes muligheder for fysisk aktiv leg, inklusive normale udendørsaktiviteter i dagtilbuddet og udflugter væk fra dagtilbuddet. I studiet benyttes kun data fra den kvalitative del af spørgeskemaet (spørgeskemaets åbne spørgsmål), som blev besvaret af i alt 879 respondenter. Analysen inkluderer kun de besvarelser, som beskriver begrænsninger i børnenes muligheder for fysisk aktiv leg (i alt 335 besvarelser).

Referencer

Sandseter, E. B. H., & Sando, O. J. (2016). “We Don't Allow Children to Climb Trees”: How a Focus on Safety Affects Norwegian Children's Play in Early-Childhood Education and Care Settings. American Journal of Play 8(2), 178-200.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet