Om forskningsdatabasen NB-ECEC

NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Forkortelsen står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Databasen retter sig især til studerende inden for pædagogik, fagprofessionelle og undervisere på pædagogiske uddannelser.

Databasen rummer nu alle kvalitetsgodkendte studier fra perioden 2006-2020. Næste gang databasen opdateres er i 2023, for perioden 2020-2021.  

Nordisk samarbejde

Databasen NB-ECEC er resultatet af et samarbejde mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og det norske Utdanningsdirektoratet.

For årene 2006-2017 var svenske Skolverket samarbejdspartner, ligesom det norske Kunnskapsdepartementet tidligere har stået for den norske del af finansieringen.

Kvalitetsvurderet forskning

Forskningen er peer-reviewed efter internationale standarder af et skandinavisk forskerpanel og tager udgangspunkt i EPPI-systematikken (udviklet på University of London) suppleret med yderligere kriterier målrettet kvalitativ forskning. Opgaven varetages af Kunnskapssenter for Utdanning ved Universitetet i Stavanger.

For årene 2006-2012 samt 2015-2017 stod Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) for opgaven, mens den blev varetaget af SFI (nu fusioneret med KORA til VIVE) i 2013-2014.

Du kan læse mere om kriterier for vurderingerne i Notat om forskningskvalitet, Clearinghouse 2017.

SFI og forskergruppens metodenotat for kortlægning, vurdering og perspektivering af skandinavisk dagtilbudsforskning fra 2013 og 2014.

Her finder du det spørgeskema, der anvendes ved vurderinger af studierne.

Korte resuméer af publikationer af god kvalitet

Databasen indeholder et resume af hver forskningspublikation, der er vurderet til at have god kvalitet. Hvis publikationen er offentlig tilgængelig, linker nb-ecec.org direkte til den.

Kriterier for optagelse i databasen

Databasen optager studier, der retter sig direkte mod institutionaliserede dagtilbud for 0-6-årige. Populære fremstillinger, lærebøger, videnskabelige metodediskussioner etc. inkluderes ikke.

Studierne i databasen udvælges ud fra screeninger af centrale skandinaviske og internationale forskningsdatabaser og håndsøgninger af centrale skandinaviske og internationale tidsskrifter på dagtilbudsområdet. Mængden af tidskrifter og databaser suppleres op, efterhånden som der kommer nye til, sådan at screeningerne principielt rummer alle udgivelser af skandinavisk dagtilbudsforskning i hvert kortlagt år.

Vurdering af det enkelte studie

Er du interesseret i at få indsigt i, hvad der ligger til grund for vurderingen af det enkelte studie, er du velkommen til at kontakte EVA. Vi kan fremsøge informationen i EPPI. Kontakt os på eva@eva.dk, hvor du skal mærke din henvendelse Dagtilbud for børn/ Forskningsdatabasen NB-ECEC.

Du er også velkommen til at kontakte os på eva@eva.dk, hvis du gerne vil have indblik i vurderingen af et studie, som ikke er inkluderet i databasen.

Mangler der en titel, et forfatternavn, eller har du spørgsmål til databasen?

Databasen administreres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Hvis du mener, at der er studier, som burde falde inden for kriterierne for optagelse, men som ikke kommer frem i din søgning, må du meget gerne kontakte os på eva@eva.dk eller ringe direkte til EVA på telefonnummer +45 35 55 01 01. Det samme gælder, hvis du oplever andre mangler eller bare har kommentarer eller spørgsmål til databasen og dens funktioner.

Links til forskningskortlægninger

DCU og SFI's udgivelser af forskningskortlægninger, -vurderinger og -perspektiveringer fra hver år finder du herunder: