Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet

Forfatter
Lindroth, F.
År
2018

Formål

Artiklen undersøger, hvordan pædagoger dokumenterer børnenes deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Forfatteren er optaget af, hvordan dokumentationen skabes, og hvad der er pædagogens intentioner i denne proces. Formålet med pædagogisk dokumentation i børnehaven er at analysere og evaluere de pædagogiske aktiviteter for at fremme børnenes deltagelse i fremtidige aktiviteter. Studiet undersøger, om en sådan dokumentation fremmer eller hindrer børns deltagelse. 

De to forskningsspørgsmål er:

  1. Hvilke typer dokumentation bliver der produceret fra den pædagogiske aktivitet, og under hvilke forhold sker dette?
  2. Hvilke intentioner fortæller pædagogerne, at de har, når de dokumenterer, og hvordan vises dette i praksis?
  3. På hvilke måder bidrager pædagogernes handlinger i dokumentationsprocessen til at fremme eller begrænse børnenes deltagelse?

Resultat

Analysen viser, at børnene deltager aktivt i de observerede aktiviteter, men at denne deltagelse har tendens til at aftage i selve dokumentationen af de samme aktiviteter. Årsagen synes at være, at pædagogerne fokuserer på at dokumentere bestemte sider af projektaktiviteterne, samtidig med at de er optaget af børnenes deltagelse. Når børnene viser ringe interesse for de aktiviteter, som pædagogen ønsker at dokumentere, opfordres de på forskellige måder til at deltage. I dokumentationen af projektet præsenteres børnene som interesserede og nysgerrige, selv om de i udgangspunktet ikke var nogen af delene. Forfatteren mener, at denne dynamik i dokumentationsarbejdet er med til at mindske børnenes deltagelse. Dokumentationen skaber et kunstigt billede af børnenes deltagelse, samtidig med at ægte nysgerrighed, interesse og deltagelse fra børnenes side ikke bliver dokumenteret. 

Design

Det empiriske datagrundlag består af observation af pædagogisk projektarbejde i to svenske børnehaver ud over interviews med de pædagoger, der har ledet projekterne. Udvælgelseskriterierne var, at børnehaverne var i gang med et vokseninitieret pædagogisk projekt, samt at børnehaverne selv beskrev, at de var inspireret af Reggio Emilias deltagende pædagogik, når de arbejdede med pædagogisk dokumentation. Projektarbejdet blev filmet tre gange i hver børnehave. Efterfølgende fik pædagogerne mulighed for at se på optagelserne og kommentere deres egne handlinger. 

Referencer

Lindroth, F. (2018). ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet”. Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.

Opdragsgiver

Ifous - Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, Sverige