Children’s Experience of Activities and Participation and their Subjective Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care Institutions

Forfatter
Sandseter, E. B. H., & Seland, M.
Kilde
Child Indicators Research 9, 913–932.
År
2016
ISBN
29323843

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan børn selv opfatter deres trivsel (well-being) i deres hverdagsliv i dagtilbuddet, og hvordan deres oplevelser af aktiviteter i dagtilbuddet og deres deltagelsesmuligheder er relateret til deres subjektive trivsel.

Resultat

Overordnet viser resultaterne, at mange af børnene oplever en høj grad af trivsel i deres hverdagsliv i dagtilbuddet, mens omtrent en tredjedel oplever en mere middelmådig grad af trivsel, og tæt på ét ud af 10 børn oplever en ringe grad af trivsel i dagtilbuddet.

Studiet viser, at dagtilbuddets fysiske rammer, legetøj/udstyr, fælles aktiviteter såsom ”samling” (circle time), ”gåture” (hikes) og måltider og muligheden for at have indflydelse på daglige aktiviteter er særligt vigtige for børns trivsel i dagtilbuddet. Dette indbefatter også børns mulighed for at forhandle om og vælge aktiviteter, der adskiller sig fra de aktiviteter, som dagtilbudsmedarbejderne har planlagt.

Forfatterne finder, at langt de fleste børn er meget tilfredse med dagtilbuddets fysiske rammer, og at der er en signifikant sammenhæng mellem det at kunne lide dagtilbuddets indendørs- og udendørsmiljø, legetøj/udstyr og fælles aktiviteter og børns oplevelse af deres generelle trivsel i dagtilbuddet. Mange af børnene oplever, at de frit kan benytte de af dagtilbuddets faciliteter, de har lyst til, når de har lyst til det, hvilket også hænger sammen med deres generelle trivsel i dagtilbuddet.

Ifølge forfatterne indikerer studiets resultater, at børnene har en højere grad af deltagelse, når de er udendørs, og at dagtilbudsmedarbejderne i mindre grad inddrager børnene i planlægningen af indendørsaktiviteter. En forklaring på dette resultat kan ifølge forfatterne være, at mange dagtilbud er begyndt at bruge tiden indendørs til mere målrettede læringsaktiviteter, dokumentation og skoleforberedende aktiviteter. Dette er aktiviteter, som børnene skal deltage i, hvilket kan resultere i, at børnene oplever, at de i mindre grad har indflydelse på deres hverdagsliv i dagtilbuddet.

Design

Studiets datamateriale består af et spørgeskema, som blev besvaret af 171 børn fra 17 dagtilbud (ECEC institutions) i otte tilfældigt udvalgte kommuner i ét amt. Dagtilbuddene blev tilfældigt udvalgt men ud fra det kriterium, at de skulle spænde over forskellige typer institutioner mht. størrelse, ejerskab, organisering og faglig profil. Fra hvert dagtilbud blev 10-11 børn i alderen 4-6 år tilfældigt udvalgt. Omtrent lige mange drenge og piger deltog i undersøgelsen. Spørgeskemaet bestod af spørgsmål om børnenes oplevelse af hverdagslivet i dagtilbuddet, dagtilbuddets fysiske rammer (både indendørs og udendørs) og de aktiviteter, børnene deltager i. Flere af spørgsmålene fokuserede på børnenes oplevelse af deres deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet, fx hvorvidt børnene følte, at deres synspunkter blev vægtet, om børnene havde mulighed for at udtrykke deres holdninger til dagtilbuddets daglige aktiviteter, og hvorvidt børnene opfattede, at de havde mulighed for at deltage aktivt i planlægningen af dagtilbuddets aktiviteter. Data blev indsamlet af to forskere og tre forskningsassistenter.

Referencer

Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (2016). Children’s Experience of Activities and Participation and their Subjective Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care Institutions. Child Indicators Research 9, 913–932.

Opdragsgiver

Uoplyst