Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen?

Forfatter
Sæbbe, P., & Pramling Samuelson, I.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(7), 1-15.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge pædagogers (barnehagelæreres) arbejde med matematik gennem hverdagsaktiviteter i dagtilbud.

Resultat

Resultaterne viser, at pædagogerne tilrettelægger hverdagsaktiviteter med fokus på børns matematiske læring på forskellige måder. Alle fem pædagoger udtrykker, at de har en bevidst strategi og klare intentioner om, hvad barnet skal lære gennem de aktiviteter, de har planlagt og gennemført. Alle fem pædagoger omtaler også aktiviteterne som læringssituationer. Forskerne påpeger, at pædagogerne ikke nødvendigvis har sprog og begreber til klart at beskrive, hvad der kendetegner deres måde at arbejde med matematik på. Alle fem pædagoger udtrykker dog, at dét, de gør, er anderledes end det, som sker i skolen, men kun én af pædagogerne kalder det, han laver, for undervisning. Dette tolker forskerne som et udtryk for, at der er et behov for at definere undervisningsbegrebets indhold for bedre at kunne illustrere undervisningspraksis i dagtilbud.

Design

Studiet undersøger, hvordan pædagoger selv beskriver deres praksis, hvad angår arbejdet med matematik gennem hverdagsaktiviteter. Fem pædagoger fra fem forskellige dagtilbud deltog i undersøgelsen. Pædagogerne skulle hver især planlægge og gennemføre en hverdagsaktivitet med fokus på matematik. Aktiviteten skulle genspejle hverdagen i dagtilbuddet, sådan som den sædvanligvis foregår, når pædagogerne arbejder med børnenes matematiske læring. I alt 26 børn i alderen 3 år og elleve måneder og 6½ år deltog. Det empiriske materiale består af videoobservationer af én hverdagsaktivitet i hver af de fem dagtilbud. Aktiviteterne varede mellem 20 minutter og 47 minutter. Med udgangspunkt i videoobservationerne interviewede forskerne hver pædagog. Under interviewene præsenterede forskerne dele af videooptagelserne for den enkelte pædagog, så han/hun fik lejlighed til at reflektere over egen praksis, sådan som den fremstod den dag, aktiviteten blev filmet. Datamaterialet blev transskriberet og herefter analyseret med udgangspunkt i grounded theory.

 

Referencer

Sæbbe, P., & Pramling Samuelson, I. (2017). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(7), 1-15.