Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial

Forfatter
Hagen, Å. M., Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A.
Kilde
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1132-1140.
År
2017

Formål

Formålet med studiet var at vurdere effekten af en intervention målrettet sprogforståelse blandt børn med sprogvanskeligheder. Det blev undersøgt, i hvilken grad interventionen forbedrede de deltagende børns sprogforståelse, og om de fundne effekter var varige.

Resultat

Resultaterne viser, at der umiddelbart efter interventionen var moderate positive effekter af interventionen på både de nære, de mellemliggende og de fjerne mål for sprogforståelse. Ved den opfølgende måling syv måneder efter var effekterne på de nære og mellemliggende mål reduceret, mens effekterne på de fjerne mål var fastholdt. Ifølge forfatterne peger studiet på, at det er muligt at forbedre sprogforståelsen for børn med sproglige vanskeligheder i dagtilbudsgrupper (classroom settings).

Design

Forfatterne foretog et randomiseret forsøg i 148 dagtilbudsgrupper (preschool classrooms) i to kommuner. Ud af 860 børn, som blev sprogvurderet, udvalgte forfatterne de 35% med de laveste scorer til videre deltagelse (i alt 301 børn). Disse børn blev tilfældigt placeret i en interventionsgruppe (157 børn) eller en kontrolgruppe (144 børn). Børnenes gennemsnitsalder ved studiets start var 57,84 måneder.

Interventionen var målrettet sprogforståelse og sigtede bl.a. mod at forbedre børnenes ordforråd, narrative færdigheder og evne til aktiv lytning. Interventionen strakte sig over 13 måneder med fem 6-ugers træningsblokke (i alt 30 uger). Træningsugerne bestod af to 30-minutters sessioner i grupper og én individuel session af 15 minutters varighed. Interventionen blev varetaget af pædagoger, som modtog træning før interventionens start og halvvejs inde i forløbet. Kontrolgruppen fulgte det sædvanlige dagtilbudsprogram, som involverede læsning og sprogaktiviteter, men i et langt mindre struktureret format.

Effekterne af interventionen blev målt med en række instrumenter til sprogvurdering, som lå henholdsvis tæt på interventionens indhold (ord anvendt i interventionen), i et mellemleje (intermediate) og fjernt fra interventionen (distal), fx generaliserede, standardiserede mål. Børnene blev testet individuelt med de forskellige måleinstrumenter henholdsvis før interventionens start, umiddelbart efter interventionen, ved afslutningen af deres sidste år i dagtilbuddet og ved en opfølgende måling syv måneder efter.

 

Referencer

B Hagen, Å. M., Melby-Lervåg, M., & Lervåg, A. (2017). Improving Language Comprehension in Preschool Children with Language Difficulties: A Cluster Randomized Trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1132-1140.

 

Opdragsgiver

Studiet modtog økonomisk støtte fra Norges forskningsråd (UTD2020/FINNUT).