Letting go of Managing? Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance

Forfatter
Plotnikof, M.
Kilde
Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance. Nordic journal of working life studies 6(S1), 109-128.
År
2016
ISBN
31576466

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan ansatte i den kommunale dagtilbudsforvaltning (public managers) håndterer deres skiftende roller i et forsøg med samskabende styring (collaborative governance). Det primære forskningsspørgsmål lyder: Hvordan er kommunale forvaltere placeret i forhold til at styre praksisser udledt af samskabende styring, og hvilke udfordringer møder de?

Resultat

Resultaterne peger på, at når kommunale forvaltere konstruerer nye roller med henblik på at facilitere samskabende styring, kæmper de med et rolleskift fra ”gamle”, hierarkisk definerede roller til en ny rolle som facilitator af fælles processer. Forvalternes bevægelse hen imod en ny rolle starter ifølge forfatteren med, at de konstruerer samskabende styring som en løsning på eksisterende problemer med hierarkisk organisering og kontrol. De producerer hermed et behov for at skifte den gamle kontrolrolle ud med facilitator-rollen. Dernæst kæmper forvalterne med at håndtere deres nye rolle og de frustrationer, der ligger i at skulle styre ukontrollable sociale dynamikker mellem forskellige aktører. Analysen peger imidlertid på, at forvalterne, igennem disse udfordringer, lykkes med at skabe et nyt råderum for sig selv, baseret på deres magt til at facilitere fælles processer. Dog viser studiet, at forvalterne ikke blot skal ændre sig fra én rolle til en anden, men også kæmpe med samtidige modsætningsfyldte roller. I den forstand involverer udfordringerne med samskabende styring ikke blot at skifte til en ny rolle, men også at positionere sig mellem flere roller samtidig.

Design

Analysen baserer sig på etnografiske data fra et forsøg med nye former for kvalitetssikring inden for dagtilbudsområdet, som fandt sted i to kommuner fra 2010 til 2014. Forsøget omfattede praksisser inspireret af samskabende styring, hvor involvering af forskellige aktører, herunder kommunale forvaltere, politikere, dagtilbudsledere, pædagoger, børn og forældre, blev brugt til at udvikle arbejdet med dagtilbudskvalitet. Som en del af forsøget eksperimenterede de to kommuner med alternative former for kvalitetsstyring, herunder workshops og dagtilbudsmarkedspladser. På dagtilbudsmarkedspladsen foregik tværgående dialoger mellem forskellige aktører, og dagtilbuddene præsenterede deres pædagogiske arbejde.

Datamaterialet inkluderer feltnotater, fotografier, video- og lydoptagelser fra deltagende observationer, interviews med kommunale forvaltere, dagtilbudsledere og pædagoger (enkeltvis og i grupper) samt diverse organisatoriske dokumenter såsom refleksionsnoter, e-mailkorrespondance etc.

Referencer

Plotnikof, M. (2016). Letting go of Managing? Struggles over Managerial Roles in Collaborative Governance. Nordic journal of working life studies 6(S1), 109-128.

Hvid & Plotnikof (2012): "Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud". Endvidere skal nærværende studie kobles til et andet studie af samme forfatter, som indgår i dette års kortlægning: Changing Market-Values? Tensions of Contradicting Public Management Discourses - A Case From the Danish Daycare Sector.

Opdragsgiver

Uoplyst