Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet.

Forfatter
Sunnevåg, A.
Kilde
Cepra-striben, 15, 74-85.
År
2013

Formål

Det er formålet at undersøge læringsmiljøer i dagtilbud, der arbejder med LP-modellen. Undersøgelsen har fokus på køn og på, om barnet i forvejen modtager særlig støtte eller ej. LP-modellen omhandler udvikling af gode udviklings- og læringsmiljøer med fokus på børns trivsel samt på deres personlige, sociale og sproglige udvikling.

Resultat

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelsens temaer fremlægges studiets resultater ud fra tre variable. 1) sproglige og sociale færdigheder, 2) relation til voksne samt 3) trivsel. Alle variable præsenteres med udgangspunkt i baggrundsvariablerne køn og på, om barnet modtager særlig støtte eller ej. Undersøgelsen, der er gennemført i dagtilbud, der arbejder med LP-modellen, viser en signifikant sammenhæng mellem sproglige og sociale færdigheder. Endvidere viser det sig, at drenge scorer lavere end gennemsnittet blandt undersøgelsesdeltagerne, mens pigerne er over gennemsnittet, hvad angår sociale og sproglige færdigheder. Samtidig ses det, at børnenes sociale og sproglige færdigheder er afhængige af, om de modtager støtte eller ej. De børn, som modtager støtte, scorer højere end de, der ikke modtager støtte. Børnenes vurdering af deres relation til voksne og deres egen trivsel viser, at drenge vurderer deres relation til voksne dårligere end piger, men at begge køn overordnet set scorer højt. Her er der ligeledes forskel på, hvorvidt børnene modtager støtte eller ej, men generelt trives begge grupper godt. Samlet set indikerer forskellene mellem piger og drenge og mellem børn, der hhv. får støtte og ikke får støtte, at nogle børn ikke får de optimale udviklingsmuligheder.

Design

Datagrundlaget for denne undersøgelse udgøres af perspektiver og vurderinger fra både børn og pædagoger. I undersøgelsen indgår i alt 44 dagtilbud, der alle har arbejdet med LP-modellen i perioden 2010-2012. Heraf deltog i alt 1371 børn og 1389 pædagoger i en spørgeskemaundersøgelse. Der analyseres på de korrelationer, der kvantitativt er blevet undersøgt, og studiets resultater relateres løbende til andre undersøgelser, der understøtter eller uddyber de fremkomne resultater.

Referencer

Sunnevåg, A. (2013). Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet. Cepra-striben, 15, 74-85.

Opdragsgiver

Uoplyst