Barns sociala vardagsliv i förskolan.

Forfatter
Skånsfors, L.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Karlstads universitet, Karlstad.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at bidrage til viden om børns sociale færdigheder i en svensk daginstitution (förskola), både indholdet af børnenes sociale færdigheder, og hvordan de etableres og opretholdes.

Resultat

Undersøgelsens resultater viser, at børnenes sociale færdigheder handler om to aspekter: 1) at skabe og opretholde relationer og 2) at distancere sig fra relationer. Børnenes mestring af de to aspekter udgør grundlaget for deres evne til at håndtere, forstå og ordne det sociale liv, dvs. at indgå i en gruppe. Det første aspekt handler om, hvordan børnene skaber og opretholder relationer ud fra forskellige sociale ressourcer og i relation til konteksten i børnehaven. Sociale ressourcer omfatter her specifikke kompetencer, bevidsthed om alder samt etablerede relationer til andre børn. Specifikke kompetencer udgøres også af kunstneriske og kognitive færdigheder. Adgangen til sådanne ressourcer styrker og muliggør højere status og magtpositioner, men da barnets kompetencer afhænger af den konkrete situation, er der tale om social fleksibilitet. Barnet har ikke en fast social position, men indtager denne position løbende i samspil med andre børn og konteksten. De sociale positioner er derfor ikke faste, men foranderlige, hvilket også er afgørende for barnets sociale positioneringsmuligheder. Det andet aspekt, der handler om at distancere sig fra relationer enkeltvis eller som gruppe, er også et centralt element i håndteringen og forståelsen af det sociale liv. Undersøgelsen viser, at der synes at være en spænding eller dynamik mellem børns viden og sociale færdigheder og de sociale normer, der eksplicit er formuleret i den pågældende børnehaves kontekst. Fx børnehavens sociale normer med hensyn til fællesskab for alle børn på den ene side og børnenes ønske om at distancere sig fra visse andre børn på den anden side. Forskeren har derfor den fortolkning, at sociale normer, som barnet konstruerer, kan anskues som modstand mod at være en del af det kollektive.

Design

Data i dette studie er indsamlet i en svensk daginstitution (förskola) over en periode på 1½ år, fra efteråret 2007 til sommeren 2009. Der er indsamlet i alt 100 timers datamateriale gennem observation, videooptagelser og feltnoter. I alt deltog 20-23 børn i alderen 3-5 år. Studiets transskriberede datamateriale analyseres fænomenologisk med fokus på sammenhængende hændelsesforløb og kropssprog.

Referencer

Skånsfors, L. (2013). Barns sociala vardagsliv i förskolan. Ph.d.-afhandling. Karlstads universitet, Karlstad.

Opdragsgiver

Uoplyst