Når børn trives i børnehaven.

Forfatter
Koch, A.B.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet, Aarhus.
År
2013
ISBN
9788792711557

Formål

Med udgangspunkt i én dansk daginstitution (børnehave) er det studiets formål at begrebsliggøre, hvornår børn opfattes – såvel af børnene selv som af pædagogerne – som havende det godt og dermed værende i trivsel.

Resultat

Studiet konkluderer, at pædagoger forstår og vurderer barnets trivsel ud fra en subjektiv vurdering af barnets kropslige tegn på glæde og tilfredshed, og om barnet generelt fremstår ”afstemt”, et ord, der bruges som udtryk for trivsel. Interviewene med børn viser, at deres trivselsforståelse er knyttet til venner og legesteder i daginstitutionen og i særdeleshed anerkendelse og status i børnegruppen. Interviewene med børnene viser derudover et stort fravær af voksne i deres fortællinger, hvilket vidner om, at børnenes trivsel og glæde i høj grad er kædet sammen med det at ”leve sit eget liv” i daginstitutionen. Studiet konkluderer, at pædagogernes og børnenes divergerende udlægninger af trivsel ikke udtrykker en konflikt, men blot er to forskellige perspektiver på samme fænomen. Mens pædagogerne ser det ”afstemte barn” i trivsel, er børnene optaget af det, der giver status i børnefællesskabet.

Design

Datamaterialet er baseret på feltarbejde i én daginstitution i Danmark, der forløb over 2-3 måneder i 2009. Datamaterialet består af observationer i daginstitutionen og interviews med pædagoger og børn. Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til 419 5-årige børn om børnenes trivsel i daginstitutioner (The Child Health Questionnaire CHQ-PF50).

Referencer

Koch, A.B. (2013). Når børn trives i børnehaven. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet, Aarhus.

Opdragsgiver

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk