”Early Childhood Education and care practitioners’ perception of children’s risky play; examining the influence of personality and gender".

Forfatter
Sandseter, E.B.H.
Kilde
Early Child Development and Care, 184 (3), s. 434-449.
År
2013

Formål

Formålet med denne undersøgelse er at afdække, hvordan ansatte i tyve forskellige daginstitutioner i Trondheim (Norge) opfatter børns risiko-fyldte leg, og hvorledes opfattelserne hænger sammen med alder, køn og personlighed hos de ansatte.

Resultat

Undersøgelsen viser, at personalet i tyve forskellige daginstitutioner i Trondheim (Norge) generelt oplever, at både drenge og piger i daginstitutioner indgår i risikofyldte lege relativt ofte (én gang dagligt eller ugentligt), og at drenge oftere end piger indgår i risikofyldte lege. De mandlige ansatte svarer i spørgeskemaerne i højre grad end de kvindelige, at risikofyldt leg finder sted, hvilket peger i retning af, at mændene er mere opmærksomme på denne type leg end de kvindelige praktikere i undersøgelsen. Derudover viser resultaterne, at de fleste praktikere i undersøgelsen, mænd og kvinder, sjældent er bekymrede over denne type leg eller adfærd blandt børnene. Undersøgelsen viser endvidere, at mandlige ansatte scorer højere på spændingssøgende per-sonlighedstræk (EC = excitement-seeking) i personlighedstesten end de kvindelige ansatte, og at mændene har en mere fri/liberal holdning til børns risikofyldte lege samt oftere tillader børn at indgå i den type lege end kvinderne i undersøgelsen.

Design

Datagrundlaget udgøres af spørgeskemaer, der omhandler personalets forståelse og perception af risiko-fyldt leg, samt personlighedstest af det deltagende personale. Spørgeskemaer er baseret på en operationalisering af risiko-fyldt leg i seks kategorier: 1) Leg i højder, fx klatring. 2) Leg med høj fart, fx cykling, løb (ukontrolleret), kælkning. 3) Leg med værktøj, fx økser, knive, sav. 4) Leg ved farlige elementer, fx bål, vand. 5) Leg med ”rough-and-tumble”, fx slåskampe, brydning. 6) Risiko for at blive væk, fx i skoven. Det deltagende personale er fra 20 forskellige daginstitutioner i Trondheim (Norge), og i alt 116 personer deltog. Af dem var 93 kvinder og 23 mænd. 82 arbejdede i almindelige daginstitutioner, de resterende 34 arbejdede i udendørs daginstitutioner. Endvidere var 69 % af de deltagende under 40 år. 46 % var universitetsuddannede pædagoger, 3 % var specialpædagoger, 16 % var gymnasieuddannede pædagogmedhjælpere, og 35 % var assistenter.

Referencer

Sandseter, E.B.H. (2013). ”Early Childhood Education and care practitioners’ perception of children’s risky play; examining the influence of personality and gender”, Early Child Development and Care, 184 (3), s. 434-449.

Opdragsgiver

uoplyst