“Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge”.

Forfattere
Williams, P.
Sheridan, S.
Sandberg, A.
Kilde
Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226-240
År
2014

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan pædagoger (teachers) i svenske daginstitutioner (preschool) beskriver børns læring i relation til målene med den svenske læreplan (curriculum) for daginstitutioner. Forskningsspørgsmålet, der bliver besvaret i denne artikel, er følgende: Hvad anser pædagoger som fundamentale aspekter ved læring i daginstitutioner?

Resultat

Interviewene viser, at pædagogerne anser sociale kompetencer som fundamentet for børns læring i daginstitutioner. Pædagogerne beskriver i interviewene, hvordan praksis kan tilbyde en kommunikativ læringskontekst, hvor børn kan opnå sociale kompetencer og øve sig i at samarbejde med jævnaldrende og voksne. Pædagogerne fremhæver også, hvordan social viden og kognitiv viden er uadskillelige i børnenes samarbejde og læring. Resultaterne lægger sig i forlængelse af Sheridan et al. (2011), hvor der skelnes mellem pædagoger, der orienterer sig mod socialpædagogiske tilgange (social pedagogic approaches), og pædagoger, der orienterer sig mod læringsorienterede tilgange (learning-oriented approaches). Sheridan et al.s studie viser, at pædagoger, der orienterer sig mod socialpædagogiske tilgange, lægger større vægt på at lære børnene sociale kompetencer og leg i kontrast til pædagoger med den læringsorienterede tilgang, som mener, at børns læring inden for eksempelvis matematik og videnskab er vigtig. Nærværende studie finder den samme skelnen mellem pædagogernes syn på læring, men samtidig fremgår det, at pædagogerne ser det som deres opgave og det optimale at skabe nogle rammer omkring børns læring, der omfatter begge tilgange. For at børn kan tilegne sig sociale kompetencer, mener de interviewede pædagoger, at børnene har brug for at udvikle kompetencer som selvtillid, der tillader dem at lytte og respektere andre mennesker og deres holdninger. Pædagogerne fremhæver endvidere, at børnene lærer at lege og løse problemer gennem samarbejde. Endelig anser de interviewede pædagoger det som vigtigt, at børns læring inden for eksempelvis matematik, læsning og skrivning bliver integreret med børns læring med hensyn til at lytte, forstå og håndtere andres holdninger, altså de sociale kompetencer.

Design

Til studiet er udvalgt 15 daginstitutioner i storbyregionerne Stockholm og Göteborg samt 15 daginstitutioner i landdistriktet Mälardalen. I hver institution er lederen blevet bedt om at udpege en pædagog til interview. De udvalgte pædagoger var alle undtagen en enkelt kvinder og havde vidt forskellig anciennitet inden for pædagogfaget. Data er blevet indsamlet ved hjælp af individuelle semistrukturerede interview med pædagogerne. Studiet trækker på et interaktionistisk perspektiv (interactionst perspective), hvor læringsmiljøer betragtes som et komplekst og multidimensionelt fænomen. Læringsmiljøerne ses i dette perspektiv som indebærende en omfattende interaktion mellem samfundsmæssige og uddannelsesmæssige mål for daginstitutioner, pædagogiske tilgange samt børns læring og udvikling i daginstitutionssammenhænge. Det interaktionistiske perspektiv bygger i dette studie på Urie Bronfenbrenners økologiske systemteori (Bronfenbrenner’s ecological system theory).

Referencer

Williams, P., Sheridan, S. & Sandberg, A. (2014). “Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge”. Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226-240

Opdragsgiver

ikke oplyst