”Verdier i barnehagen: mellom ideal og realiteter. Et udviklings- og forskningsprosjekt”.

Forfattere
Johansson, E.
Fugelsnes, K.
Mørkeseth, E.
Röthle, M.
Tofteland, B.
Zachrisen, B.
Kilde
Rapport nr. 43. Stavanger: Universitetet i Stavanger.
År
2014

Formål

Studiet har til formål at undersøge, hvordan og på hvilke måder pædagogisk arbejde med værdier kommer til udtryk i hverdagens forskellige møder mellem daginstitutionsansatte og børn i alderen 1-5 år i norske daginstitutioner (barnehager). I forlængelse af dette har studiet til formål at støtte ansattes arbejde med værdispørgsmål i børnehaven med udgangspunkt i børns og voksnes perspektiv og i de værdier, som er vigtige for voksne og børn.

Resultat

Studiet viser, at den voksnes rolle i arbejdet i børnehaven er stærkt fremhævet. Den voksne kommunikerer hele tiden værdier i sit arbejde i daginstitutionen. I legesituationer fremhæves fx værdier, som er individ- og/eller fællesskabsorienterede, og i interaktioner i garderoben observeres værdier som omsorg, selvstændighed, sprog og færdigheder som fremtrædende. Hertil viser interviewene med lederne, at kritiske hændelser er vigtige i arbejdet med værdier, da der her opstår mulighed for ændring. For lederne opstår der dilemmaer med hensyn til på den ene side det at følge sine idealer og på den anden side det at tage hensyn til systemets krav.

Mere specifikt påpeges det i studiet, at værdier som omsorg, demokrati og det, forfatteren betegner som disciplinerende værdifelt, er vigtige i børnehaven. Derudover nævnes også effektivitet som en værdi i daginstitutionen.

Der bliver lagt stor vægt på omsorg i børnehaven, hvilket kommer til udtryk i samspillet mellem barnet og den voksne i form af fysisk og psykisk nærhed. Omsorg omhandler også regler om, hvordan barnet skal begå sig i samspillet med de andre børn ved fx at vise hjælpsomhed og respektere turtagning.

De demokratiske værdier handler for det pædagogiske personale om børns ulige vilkår for deltagelse og indflydelse i fællesskabet samt om dilemmaet mellem hensynet til den enkelte og til fællesskabet.

Det disciplinerende værdifelt omhandler børnehavens gældende regler og orden. Analyserne viser især, at disciplineringen kommer til udtryk på mere implicitte, tavse og venlige måder. Disciplinering kommer til udtryk i regler, der fx handler om, at barnet ikke skal forstyrre venner, skal holde sig i ro, vente på tur, dele med andre og give andre plads. Lighed er også vigtigt for personalet, på den måde at barnet ikke må kræve mere opmærksomhed end andre, medmindre det har særlige behov.

Værdier, som relaterer sig til effektivitet, bliver især identificeret i forbindelse med garderobesituationerne, hvor der er implicitte krav om, at personalet løser opgaven med at hjælpe børnene i tøjet effektivt.

Design

Undersøgelsesdesignet er inspireret af deltagende aktionsforskning, hvor formålet er at skabe viden og bidrage til forandring i tæt samarbejde med praksisudøvere, som i denne undersøgelse er daginstitutionspersonalet (barnehageansatte). Udviklings- og forskningsprojektet omfatter syv daginstitutioner (barnehager) i to norske kommuner, hvor omtrent 230 ansatte og 650 børn deltager i tidsperioden efteråret 2010 – november 2014. Undersøgelsen er delt i to: en udviklingsdel og en forskningsdel.

Udviklingsdelen foregår over to år fra 2010-2012. Her gennemføres i alt 63 refleksionsseminarer, hvor der ved hvert seminar deltog en forsker og 10-20 ansatte. Det var både deltagerne og forskerne, der bestemte indholdet og temaerne, der skulle arbejdes med, men det pointeres i rapporten, at det er forskerne, der har hovedansvaret for at lede seminarerne. Der blev hvert halve år afholdt inspirationsdage (i alt fire) for alle deltagere med forelæsninger, diskussioner og præsentationer af arbejdet i de medvirkende børnehaver. Inspirationsdagene blev ledet af en af de fire forskere.

Forskningsdelen foregik over fire år fra 2010-2014. Det empiriske materiale består af i alt 29 gruppeinterview med personale, 8 individuelle interview med ledere, 75 timers videoobservationer i daginstitutionerne samt 82 praksisfortællinger. Praksisfortælling er en skriftlig fortælling udfærdiget af den ansatte, hvor hun/han beskriver og reflekterer over en hændelse, der er sket i børnehaven.

Analyserne har teoretisk udgangspunkt i Jürgen Habermas’ begreber om strategisk og kommunikativ handlen, men også anden teori og forskning bliver anvendt i de forskellige analyser af henholdsvis gruppeinterview og individuelle interview, observationer og praksisfortællinger.

Referencer

Johansson, E., Fugelsnes, K., Mørkeseth, E., Röthle, M., Tofteland, B. & Zachrisen, B. (2014). ”Verdier i barnehagen: mellom ideal og realiteter. Et udviklings- og forskningsprosjekt”. Rapport nr. 43. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Opdragsgiver

ikke oplyst