Veje til udvikling af praksis. Erfaringer med at sætte fokus på videnkultur i dagtilbud og på skoler.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
Evalueringsrapport: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2014

Formål

Rapporten har til formål at give danske pædagoger, lærere, ledere i dagtilbud og skoler samt pædagogiske konsulenter i kommunerne viden om de læreprocesser, der finder sted, når der sættes fokus på videnkultur. Videnkultur defineres som den tradition og de muligheder, der er for at dele og dermed lære af hinandens viden og erfaring. Evalueringsinstituttet har til dette formål evalueret indsatser i 4 institutioner (2 skoler og 2 daginstitutioner), der har arbejdet med at etablere en videnkultur. Rapporten bidrager med inspiration, viden og værktøjer til skoler og institutioner, der ønsker at arbejde med videnkultur.

Resultat

I det følgende præsenteres kun resultaterne fra de 2 daginstitutioner. Af evalueringen af indsatserne i 2 daginstitutioner fremgår det, at når daginstitutionen sætter en ramme for anvendelse af viden og arbejder systematisk med bestemte metoder, giver det mulighed for at udvikle daginstitutionens videnkultur. I projektet har daginstitutionerne skabt rammer om anvendelse af viden ved:

1) at etablere fora for videndeling og refleksion på tværs

2) at prioritere videndeling og refleksion på møder

3) at arbejde kontinuerligt gennem jævnlige møder.

De 2 institutioner har arbejdet systematisk ved at følge vejledninger til refleksion og videndeling, såsom guider til at arbejde med læringshistorier, feedbacksamtaler om pædagogisk praksis og undervisningsevaluering. I de 2 daginstitutioner har projektet medvirket til, at videnkultur er blevet sat på dagsordenen og har givet de deltagende medarbejdere erfaring med at arbejde med videnkultur. Af rapportens resultater fremgår det, at børnehave 1 iværksatte en indsats for at udvikle en kritisk og undersøgende tilgang til institutionens pædagogiske praksis. Indsatsen blev til "fredagslommer", som var tid afsat til faglig udvikling for den enkelte medarbejder. Indsatsen har medvirket til at give medarbejderne ny viden og flere nuancer i deres udveksling af viden om praksis. Konkret er den nye viden blevet omsat til ændringer i den pædagogiske læreplan, opdeling af vuggestuebørn i mindre grupper samt en øget opmærksomhed over for understøttelse af det pædagogiske arbejde, fx ved at gøre det legitimt at søge ny viden i arbejdstiden.

Børnehave 2 undersøgte sin egen forståelse af læring med udgangspunkt i læringshistorier og udsagn om læring. Indsatsen har udviklet medarbejdernes kompetencer til systematisk videndeling og refleksion og gjort deres indbyrdes kommunikation mere fagligt orienteret med fokus på børnenes læring. Medarbejdernes faglige drøftelser har blandt andet medført en ny sammensætning af spisegrupper, som giver de sprogligt svage børn mulighed for at udvikle deres sprog i samværet med de sprogligt stærke børn.

Design

Designet består af flere delelementer: Evalueringsinstituttet (EVA) udvalgte 4 institutioner, der havde forskellig praksis for videndeling, men som alle havde lyst til at arbejde videre med området. Dernæst udførte EVA et litteraturstudie om viden og læreprocesser. EVA gennemførte herefter fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere i de 4 institutioner til afdækning af nuværende videnkultur. På baggrund af disse interview udarbejdedes en skriftlig beskrivelse af videnkulturen i de 4 institutioner. De 4 institutioner besluttede ud fra den skriftlige beskrivelse, hvilken indsats de ville gennemføre for at forbedre videnkulturen. Endelig evaluerede EVA hele forløbet gennem fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere.

Referencer

Danmarks Evalueringsinstitut (2014). ”Veje til udvikling af praksis. Erfaringer med at sætte fokus på videnkultur i dagtilbud og på skoler”. Evalueringsrapport: Danmarks Evalueringsinstitut.

Opdragsgiver

Danmarks Evalueringsinstitut