Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2008

Formål

Evalueringsrapporten har til formål at give et overblik over sprogstimuleringsindsatsen og effekten af denne samt at udbrede viden om god kommunal praksis på sprogstimuleringsområdet. Evalueringen centrerer sig om identifikation af hvordan praksis har udviklet sig siden 2002, med særligt henblik på hvordan det er gået med de dele af indsatsen som vejledningen fokuserede på, dvs. indkredsning af de involveredes oplevelse af indsatsens effekt, vurdering af hvilke faktorer der henholdsvis hæmmer og fremmer indsatsen, samt forslag til initiativer der kan støtte indsatsen.

Resultat

Overordnet viser resultaterne at ca. halvdelen af kommunerne har bevæget sig i den ønskede retning. Evalueringsrapporten anbefaler seks fokusområder: 1) flere studier til at fastslå effekten af indsatsen, 2) udvikling af mere systematiske kommunale administrative redskaber, 3) kritiske undersøgelser af kommunale procedurer, 4) bedre information til forældre om indsatsens formål og metoder, 5) videreuddannelse af relevante ansatte og etablering og udvikling af projekter, 6) forbedring af skoleovergangen.

Design

Evalueringen er et kohortestudie baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt skole- og dagtilbudschefer og tosprogskonsulenter/pædagogiske konsulenter i alle landets kommuner. Endvidere er der gennemført seks casestudier af udvalgte kommuner.

Referencer

Danmarks Evalueringsinstitut (2008). Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Opdragsgiver

Rapporten er udarbejdet på foranledning af Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet ogIndenrigs- og Socialministeriet i Danmark.