Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan.

Forfatter
Lindgren, T.
Kilde
Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2015:37. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.
År
2015

Formål

Spørgsmålet om, hvordan børn skaber mening på tværs af de fysiske, sociale og kulturelle virkeligheder, de indgår i, er blevet adresseret flittigt i både traditionelle og Reggio Emilia-inspirerede dagtilbud i Sverige. Især inden for dagtilbud med Reggio Emilia-filosofiske funderinger regnes pædagogisk dokumentation for et afgørende værktøj i synliggørelsen af børns udviklings- og læreprocesser. Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan børns meningsskabelse italesættes blandt ledere og pædagoger i et svensk dagtilbud, som – i kraft af sin orientering mod Reggio Emilia-pædagogikken – har et særligt fokus på pædagogisk dokumentation.

Resultat

På baggrund af studiets analyser konkluderer forskeren, at dagtilbudsområdet omfatter diskurser med forskellige og modstridende rationaler, hvilket skaber dilemmaer i pædagogers arbejde med dokumentation. Dette illustreres blandt andet af spændet mellem politiske dokumentationskrav og det lokale curriculum, som pædagogerne forventes at imødekomme. Studiets analyser indikerer, at pædagogernes samtaler om børns meningsskabelsesprocesser fremkalder en diskursiv mangfoldighed. Under pædagogernes samtaler kolliderer, sammenflettes og genforhandles idéer og diskurser, hvilket afspejler de divergerende perspektiver på børns meningsskabelse, der kan være i spil. Selvom børnene beskrives på divergerende og uoverensstemmende måder, identificerer forskeren en dominerende og overskyggende diskurs, som fremstiller børnene som individuelle meningsskabere med en udtalt evne til at konstruere og evaluere viden gennem aktive og sanselige interaktioner med deres omverden.

Design

Ud fra et etnografisk design gennemførte forskeren observationer og interviews i et Reggio Emilia-inspireret dagtilbud (förskola) i Sydsverige. Den primære empiri udgøres af observationer af en gruppe pædagoger (seks pædagoger (pedagoger) og to pædagogiske vejledere (pedagogiska handledare)), som – i løbet af et år – afholdt 11 planlægnings- og refleksionsmøder. På disse møder diskuterede pædagogerne forskellige problemstillinger og udfordringer relateret til deres løbende dokumentation af børnenes interaktioner under dagtilbuddets aktiviteter. Det empiriske grundlag fra de i alt otte informanter udgøres af feltnoter og lydoptagelser.

Referencer

Lindgren, T. (2015). Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan. Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2015:37. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.

Opdragsgiver

uoplyst