Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge.

Forfatter
Nygård, M.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 11(7), 1-18.
År
2015

Formål

Gennem de seneste år har dagtilbudsområdet i Norge gennemgået en enorm udvikling. Dette har medført et øget fokus på dagtilbuddenes faglige forhold, da man ønsker at udvikle og tilbyde dagtilbud af høj kvalitet til alle. Som følge af denne proces fokuseres der i stigende grad på dagtilbuddenes funktion som læringsarena samt på de betydninger, læring kan have for kvalitetssikringen af de norske dagtilbud. Med afsæt i to udvalgte policy-/styringsdokumenter for dagtilbudsområdet er formålet med dette studie at fremanalysere beskrivelser af læringsbegrebet for derved at undersøge, hvad der karakteriserer læringsdiskursen på dagtilbudsområdet i OECD og i Norge.

Resultat

Overordnet set indikerer studiets fund, at læringsdiskurserne fra de to respektive dokumenter omfatter tvetydige og modstridende læringsopfattelser. På trods af dette vurderer forskeren, at det er muligt – i højere grad – at fremme specifikke individuelle kompetencer hos børnene og standardiserede læringsmål i norske dagtilbud (barnehage). Denne udvikling synes dog at have konsekvenser for børnenes sociale kompetencer, solidaritet og demokratiske kundskaber. Studiets konklusioner er baseret på tre analytiske temaer, som hver især behandler læringsfunderede dikotomier fra de to udvalgte dokumenter. Disse temaer afspejler derved de fremanalyserede forskelle og ligheder mellem læringsdiskursen fra henholdsvis OECD og Norge.

Design

Studiet er designet som en kvalitativ dokumentanalyse af en OECD-rapport (Quality Matters in Early Childhood Education) og en hvidbog (Framtidens barnehage) fra Norge. Udvælgelsen af disse dokumenter er baseret på deres beskrivelser af Norges dagtilbud og derved antagelsen om, at de ville kunne belyse studiets problemstilling. Som teoretisk og metodisk greb anvendes Basil Bernsteins kritiske diskursanalyse, hvilket gør forskeren i stand til at synliggøre og beskrive dokumenternes divergerende læringsdiskurser.

Referencer

Nygård, M. (2015). Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge. Nordisk Barnehageforskning 11(7), 1-18.

Opdragsgiver

uoplyst