Rapport for "Forsøg med Læring i Bevægelse".

Forfattere
Bugge, A.
Seelen, J.V.
Herskind, M.
Svendler, C.
Thorsen, A.K.
Dam, J.
Tarp, J.
Sørensen, M.H.
Olesen, L.G.
Froberg, K.
Kilde
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
År
2015

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge, hvilke forhold der har betydning for børns motiverede deltagelse i forskellige typer af bevægelsesaktiviteter i daginstitutioner, samt at undersøge aktivitetsmønstre og faktorer, som kan forklare forskelle i aktivitetsniveauet mellem daginstitutioner og mellem børn.

Resultat

På baggrund af den kvantitative undersøgelse finder studiet, at det fysiske aktivitetsniveau varierer meget fra barn til barn — også inden for den enkelte daginstitution. Resultaterne viser imidlertid også, at børn i en given daginstitution til en vis grad tilpasser aktivitetsniveauet efter hinanden — et forhold, der særligt er gældende for piger. Følgende faktorer nævnes i studiet som faktorer, der influerer på børnenes aktivitetsniveau: stort indendørsareal, hverdage i forhold til weekenddage, dage uden regn, hvis daginstitutionen var placeret midt på matriklen, så børnene kunne løbe rundt om daginstitutionen, og hvis der ikke var for meget vegetation på legepladsen, dvs. en mindre grad af beplantning på legepladsen. I den kvalitative undersøgelse peger forskerne på, at valg af aktivitet og pædagogisk iscenesættelse havde betydning for børnenes motivation og muligheder for at bevæge sig og skabe meningsfulde relationer med andre børn og med voksne. Aktiviteter præget af medbestemmelse, dialog og kommunikation øgede både børnenes motivation for at bevæge sig og den tid, de deltog i organiserede aktiviteter. Endvidere finder forskerne, at meningsfuld bevægelsespædagogik afhang både af personalets personlige, faglige og pædagogiske kompetencer og af betingelser som f.eks. antal børn, rum/faciliteter og samarbejde mellem personalet. De voksnes sprog, intonation, udviste glæde og engagerede bevægelse havde stor betydning for børnenes deltagelse og motivation for at mestre bevægelsesmæssige og sociale udfordringer. Endelig fandt forskerne, at ledelsesmæssig organisering af personalegruppens kommunikation og diskussion af didaktiske udfordringer samt skemalægning af aktiviteter styrkede institutionens bevægelsespædagogiske forankring og udvikling.

Design

”Forsøg med Læring i Bevægelse” på dagtilbudsområdet består af både en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse. De kvalitative data udgøres af observationer, interviews med pædagoger og ledere, pædagogers skriftlige fortællinger om børns læreprocesser samt forskernes deltagelse i forskellige gruppemøder. De kvalitative data er indsamlet i to integrerede daginstitutioner. Kvantitative data er indsamlet ved hjælp af en række målinger af børnenes kropshøjde, kropsvægt, taljemål og motorik. Derudover blev der indsamlet information om det enkelte barn og den enkelte daginstitution gennem optællinger og spørgeskemaer. Dataindsamlingen i den kvantitative del af studiet er baseret på 43 tilfældigt udvalgte daginstitutioner (børnehaver) i én dansk kommune.

Referencer

Bugge, A., Seelen, J.V., Herskind, M., Svendler, C., Thorsen, A.K., Dam, J., Tarp, J., Sørensen, M.H., Olesen, L.G. & Froberg, K. (2015). Rapport for "Forsøg med Læring i Bevægelse". Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Opdragsgiver

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Undervisningsministeriet).