Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola.

Forfatter
Öhrfelt, M.S.
Kilde
Malmö Studies in Educational SciencesLicentiate Dissertation Series 2015:38.
År
2015

Formål

I Sverige beskrives de pædagogiske praksisser i dagtilbud med udendørsprofil (uteförskola) ofte som ideelle, idylliske og indlysende. Derfor er dagtilbud med udendørsprofil sjældent granskede i et kritisk perspektiv. I forlængelse heraf ønsker dette studie at undersøge vilkårene bag disse opfattelser ved – i særlig grad – at fokusere på, hvordan de konstrueres gennem sproglige udsagn. På den måde søger forfatteren at diskutere og problematisere det idealiserede billede, der tegnes af dagtilbud med udendørsprofil.

Resultat

Med baggrund i studiets resultater konkluderer forfatteren, at dagtilbud med udendørsprofil (uteförskola) er et fænomen, som søges influeret af mange institutioner og interessenter. På den måde positioneres svenske dagtilbud med udendørsprofil ofte som et selvfølgeligt svar på mange af tidens uddannelsesproblematikker, hvilket tilskynder et kritisk blik på de måder, vores holdninger influeres af sproget. Studiets resultater udspringer af fire identificerede diskurser: (1) diskurser om leg og udvikling, læring og opdragelse, (2) sundhedsdiskurs, (3) genusdiskurs og (4) en miljø- og bæredygtighedsdiskurs. Ifølge forfatteren fungerer disse diskurser konstruerende for vores forståelser af børns tilknytning til naturen. De nævnte diskurser forefindes også i tidligere forskning og politiske strategier, men deres indhold synes at have forandret sig gennem tiden. På den baggrund viser studiets analyser, at den svenske udendørspædagogik har gennemgået en indre transformation, mens den – på overfladen – ikke har ændret sig væsentligt.

Design

Studiet er et dokumentstudie af to centrale tekster for svenske dagtilbud med udendørsprofil, nemlig ”Ute på dagis. Hur använder barn daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga” og ”Naturförskola: Lärande för hållbar utveckling”. Teksterne, som er udgivet i henholdsvis 1997 og 2011, er udvalgt for at kunne fremlæse nogle af de rationaler, der influerer uddannelsesområdet og dermed konteksten for svenske dagtilbud med udendørsprofil. Den anvendte teori og metode hentes fra det diskursanalytiske forskningsområde, som gør det muligt at rette blikket mod sprogets forskellige funktioner.

Referencer

Öhrfelt, M.S. (2015). Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola. Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series 2015:38.

Opdragsgiver

uoplyst