Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förskoleklasser.

Forfatter
Bjørnestad, E.
Kilde
Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
År
2009

Formål

Afhandlingens mål er at belyse og kortlægge træk ved pædagogiske tilbud til seksårige i første klasse i Norge og børnehaveklassen i Sverige. Følgende overordnede problemstilling søges besvaret: Hvad kendetegner de pædagogiske aktiviteter i de seksåriges klasseværelse efter traditionsmødet mellem børnehave og skole? Herunder delproblemstillingerne: 1. Hvilke arbejds- og undervisningsformer tages i brug i de seksåriges klasseværelse? 2. Hvad kendetegner læreres interaktion med elever i klassen? 3. Er seksåriges klasseværelsespraksis blevet ‘skolefikseret’, eller har den karakter af en blandingspraksis?

Resultat

Studiet finder at traditioner fra børnehave og skole videreføres i det pædagogiske tilbud til seksårige. Gulvet inddrages i stor grad som undervisningsrum, dagen er præget af overgangsaktiviteter, og læreren dominerer forholdsvist lidt af undervisningstiden. Samtalemønstrene er forskelligartede afhængigt af samtalernes indhold. Indretningsmæssigt er tilbuddet præget af både børnehave- og skoletradition.

Design

Der er blevet gennemført observationsstudier af en uges varighed i henholdsvis fire norske førsteklasser og fire svenske børnehaveklasser. Gennem brug af punktobservationsskemaer vekslende med ustrukturerede feltnotater indsamledes data fra otte klasser som analyseredes samlet.

Referencer

Bjørnestad, E. (2009). Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förskoleklasser. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Opdragsgiver

Ph.d.-studium gennemført ved det uddannelsesvidenskabelige fakultet, Oslo Universitet. Finansiering af projektet er ikke angivet.