Udsatte børn i dagplejen: en undersøgelse af viden, hverdagsliv og udviklingsmuligheder.

Forfatter
Jensen, B.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Formål

Det overordnede mål med undersøgelsen er at belyse hvorvidt dagplejen som samfundsinstitution kan være med til at bryde den negative sociale arv. Specifikt spørges der om om hverdagslivet og arbejdet med indsatser, læring og læreplaner i dagplejen med andre ord kan gøre en positiv forskel for udsatte børn og fremme deres livschancer set i et læringsperspektiv.

Resultat

En del vanskeligheder skal overvindes for at dagplejen kan gøre en positiv forskel for udsatte børn. Visse dagplejere tenderer til at se individuelt og kompenserende på barnets ’fejl og mangler’ frem for at anlægge en mere innovativ, resursestyrkende og læringsorienteret indgangsvinkel i et samfundsperspektiv. Dagplejerne mangler viden om udsathed og ønsker kurser og netværk, men mange evner ikke desto mindre at karakterisere udsatte børn. Dagplejepædagoger udtaler oftere end dagplejere at de har udsatte børn, og de arbejder i højere grad efter læreplaner. De fleste mener deres indsats har en effekt både nu og senere. Endelig anskues dagplejens vilkår som både hæmmende og fremmende, idet et lille miljø med få børn kan skabe ro og plads for udsatte børn, men det kan også mindske professionalisme og samarbejde mellem dagplejere.

Design

Det er et mixed methods-studie med både kvantitative og kvalitative forskningsværktøjer – herunder etnografiske bestanddele – om dagplejeres og dagplejepædagogers opfattelser af temaer omkring socialt udsatte børn. Spørgeskemaer udfyldes af et repræsentativt udsnit af danske dagplejere og dagplejepædagoger. Et udpluk af dagplejerespondenter herfra deltager siden i et gruppeinterview og dernæst i et struktureret interview med forskeren i det givne dagplejehjem. Dagplejehjemmet observeres sideløbende, og til sidst gennemføres et afsluttende gruppeinterview.

Referencer

Jensen, B. (2009). Udsatte børn i dagplejen: en undersøgelse af viden, hverdagsliv og udviklingsmuligheder. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Opdragsgiver

Studiet er finansieret af A-kassen og fagforeningen FOA, Fag og Arbejde, i Danmark.