”Play in the kindergarten: The case of Norway, Sweden, New Zealand and Japan”.

Forfatter
Synodi, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 18(3), 185-200.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at undersøge om og i hvilket omfang ’pædagogik om leg’ optræder i de pædagogiske læreplaner for børnehaven i henholdsvis Norge, Sverige, Japan og New Zealand, idet læreplanerne afspejler hvilke forventninger der fra statens side er til leg i børnehaven. Landene er udvalgt fordi de alle har en tradition for leg i børnehaven og har underskrevet FN’s børnekonvention om børns ret til leg. Desuden finder forskeren det relevant at sammenligne på tværs af geografi og kultur. Ifølge forfatteren indbefatter en pædagogik om leg at leg og pædagogik fremtræder som et sammenhængende fænomen, og at der brydes med forestillingen om leg og læring som dikotomiske størrelser.

Resultat

Forfatteren finder at den svenske læreplan betragter leg som en integreret del af hverdagen i børnehaven og dermed anlægger et holistisk syn på leg. I den norske tekst får den frie leg gode betingelser, idet der står at pædagogerne skal opmuntre til leg der baserer sig på børnenes behov og ønsker. Både i den norske og i den newzealandske læreplan genfindes alle tre tilgange til leg, det vil sige fri leg, pædagogorganiseret leg og fællesinitieret leg, og forfatteren konkluderer på baggrund af dette at læreplanen indeholder en pædagogik om leg. I Japan derimod er leg koblet til læring, og forfatteren konkluderer at betingelserne for en ’pædagogik om leg’ ikke er til stede.

Design

Datamaterialet består af læreplaner for børnehaven i henholdsvis Norge, Sverige, Japan og New Zealand. Forfatteren gennemgår de fire landes læreplaner for passager hvor pædagogers arbejde med leg og læring optræder, og sammenligner i hvor høj grad de forskellige lande vægter pædagogik om leg i deres formålsbeskrivelser. Analysen tager udgangspunkt i kategorierne fri leg (hvor børnene har initiativet), pædagogorganiseret leg (hvor pædagogen har styringen og kobler legen til læreplaner) og endelig fællesinitieret leg (hvor initiativet er fordelt på børn og pædagogen og pædagogen har fokus på børns læring uden at ændre legen).

Referencer

Synodi, E. (2010). ”Play in the kindergarten: The case of Norway, Sweden, New Zealand and Japan”. International Journal of Early Years Education, 18(3), 185-200.

Opdragsgiver

uoplyst