Experiences of Daycare Children of Divorce.

Forfattere
Størksen, I.
Thorsen, A.A.
Øverland, K.
Brown, S.R.
Kilde
Early Child Development and Care 182(7), 807-825.
År
2012

Formål

Studiet har til formål at undersøge femårige norske børns reaktioner, oplevelser og følelser knyttet til forældrenes skilsmisse, både i hjemmet og i dagtilbuddet.

Resultat

Studiet viser, at børn, der oplever forældrenes skilsmisse, er mere kede af det, vrede og føler sig mere ensomme end børn, der ikke har oplevet en skilsmisse. Børnene giver ikke udtryk for disse følelser og reaktioner gennem deres adfærd hverken overfor forældrene eller i dagtilbuddet. Derfor er der en risiko for, at det pædagogiske personale overser børn, hvis forældre har været igennem eller gennemgår skilsmisse. Derudover viser studiet, at børn, der har oplevet skilsmisse, men som trives, blandt andet angiver, at de har mange venner i dagtilbuddet.

Design

Studiets dataindsamling og -analyse bygger på en alternativ metode, der kaldes Q-metodologi. 17 børn, hvis forældre er blevet skilt, og 20 børn, der ikke har oplevet skilsmisse, fra i alt ti forskellige dagtilbud udgør udvalget. De deltagende børn var alle fem år eller næsten fem år gamle. Data indsamles gennem samtaler med disse børn. Udgangspunktet for samtalerne er Q-metodologi, som blandt andet gør brug af visuelle kort/billeder. Dataindsamlingsfaserne består bl.a. i at identificere de følelser, der kan opstå i forbindelse med en skilsmisse. I samtalerne skal hvert barn forholde sig til spørgsmål såsom: ”Hvis vi forestiller os, at det her er dig, hvordan har du det så indeni?” eller ”Hvilke følelser tror du, at du ville have i den her situation?”. Data er analyseret ved hjælp af faktoranalyse.

Referencer

Størksen, I., Thorsen, A.A., Øverland, K. & Brown, S.R. (2012). Experiences of Daycare Children of Divorce. Early Child Development and Care 182(7), 807-825.

Opdragsgiver

uoplyst