Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer.

Forfatter
Olausson, A.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, institutionen for tillämpad utbildningsvetenskap.
År
2012
ISBN
978-91-7459-363-1

Formål

Formålet med studiet er at beskrive, analysere og forstå, hvordan børn i dagtilbud konstruerer kulturel mangfoldighed i deres interaktion med hinanden.

Resultat

Studiet viser, at børnene spiller en aktiv rolle i konstruktionen af kulturel mangfoldighed i kammeratkulturer. Dette viser sig i situationer, hvor børnene ’gør køn’, viser deres kompetencer og anvender deres kreativitet til at variere og udvikle deres leg. Børnene har dog forskellige muligheder for at anvende deres kulturelle baggrunde som en ressource i deres kammeratkulturer. Resultaterne viser på den ene side en mangfoldighed i kammeratkulturer, når det kommer til for eksempel køn og kompetencer. På den anden side viser studiet, at børnenes handlinger inden for kammeratkulturer indeholder magtspil og inklusion såvel som eksklusion. Resultaterne viser med andre ord, at børnene starter ud fra forskellige sociale positioner, statusordninger og kommunikationsstrategier. Børnene positionerer sig ikke nødvendigvis ud fra alder, men også andre egenskaber kan være af betydning. Endvidere viser studiet, at hierarkier i gruppen af børn medfører, at børnenes muligheder for at få deres idéer og synspunkter hørt er forskellige. Disse hierarkier er stærke i de processer, hvor det fastlægges, hvilke af børnenes kulturelle impulser, dvs. børnenes individuelle baggrunde, der vil blive en del af børnenes leg, og hvilke der vil blive afvist. Studiet viser med andre ord, at børnenes muligheder for at bidrage med deres erfaringer fremmes i nogle situationer, mens andre situationer fungerer begrænsende. Endvidere observerer forfatteren en tydelig magtasymmetri mellem børn og pædagoger, som blandt andet kommer til udtryk i forskellige former for voksenstyring, og at graden af voksenstyring har betydning for børnenes muligheder for at udvikle deres leg. På baggrund af studiets resultater konkluderer forfatteren således, at børnenes konstruktion af kulturel mangfoldighed i dagtilbuddets kammeratkultur bliver et spørgsmål om at kunne gøre sig gældende.

Design

Datamaterialet baserer sig på feltarbejde i tre svenske dagtilbud, hvor børns interaktion med hinanden er blevet observeret. Materialet består af i alt 48 dages observationer af og samtaler med 63 børn i alderen et til seks år. Observationerne er udført som deltagende observation og registreret i form af feltnoter, videooptagelser samt lydoptagelser.

Referencer

Olausson, A. (2012). Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer. Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Opdragsgiver

uoplyst