Mænd og daginstitutionsarbejdets modernisering.

Forfatter
Nielsen, S. B.
Kilde
Roskilde: RUC.
År
2006

Formål

Der spørges i afhandlingen overordnet: ’Hvorfor er daginstitutionerne tilsyneladende så interesserede i at rekruttere mandlige ansatte?’ Dette spørgsmål udspecificeres i tre konkrete undersøgelsesspørgsmål: 1) ’Hvordan kan kønnets betydning i daginstitutionsarbejdet begrebsmæssigt indfanges?’ 2) ’Hvilken betydning har køn haft for fremkomsten af daginstitutionsarbejdet, og hvordan er køn historisk blevet tilskrevet betydning i arbejdet?’ 3) ’Hvilken konkret betydning har køn i daginstitutionsarbejdet i Danmark i dag?’.

Resultat

I forhold til afhandlingens første spørgsmål konkluderes det at køn ikke har en entydig form som begreb, men er under historisk forandring og til løbende forhandling i relation til konkrete praksisser. I forhold til afhandlingens andet spørgsmål konkluderes det at daginstitutionsarbejdet i høj grad har været et kvindearbejde, når man ser på dets historiske opkomst. Disse historiske formuleringer af feltet gør sig også gældende i dag i kraft af både symbolske og materielle strukturer som gør at feltet trods en gradvis udvikling mod et mere kønsneutralt arbejdsfelt stadig kan kaldes kønnet. I forhold til afhandlingens tredje spørgsmål konkluderes det at køn har en central betydning i det daglige arbejde i institutionerne i kraft af de forventninger til og forståelser af arbejdet som findes i praksis. Den modernisering som har præget arbejdet i daginstitutionerne de senere år, viser en dobbelt bevægelse i forhold til kønnets tematisering: Dels at kønnet opfattes som irrelevant og uprofessionelt at tale om, og dels at kønnet netop bliver relevant i kraft af moderniseringen fordi køn aktualiseres som barriere eller resurse i arbejdslivet.

Design

To daginstitutioner er blevet fulgt gennem feltarbejde og deltagerobservation: en daginstitution på Frederiksberg og en daginstitution i Gladsaxe som er udvalgt på baggrund af deres profiler som henholdsvis ’pasningsinstitution’ og ’læringstilbud’.

Referencer

Nielsen, S. B. (2006). Mænd og daginstitutionsarbejdets modernisering. Roskilde: RUC.

Opdragsgiver

Ikke oplyst