Socialt udsatte børn i dagtilbud.

Forfatter
Jespersen, C.; Socialforskningsinstituttet
Kilde
København: Socialforskningsinstituttet.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at formidle viden om hvordan indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner har været organiseret, og hvilken betydning indsatserne har haft i henholdsvis Danmark og USA. Studiet fokuserer overordnet på daginstitutioners muligheder for at bidrage med en særlig indsats over for børn der kommer fra resursesvage hjem. Studiet gennemgår undersøgelser af særlige indsatser for socialt udsatte børn i Danmark og udlandet, herunder især USA. På baggrund af den indsamlede viden opstiller rapporten en række mulige indsatsområder for udviklingen af en mere målrettet dansk indsats på området.

Resultat

Danske dagtilbud rummer potentiale til at yde støtte til udsatte børn og på den måde modvirke social ulighed, stigmatisering og marginalisering. Manglen på forskning i effekter af indsatser, ligesom mangel på viden om hvad der reelt virker, betyder dog at brugen af sociale indsatser hverken er tilstrækkelig systematisk eller tilstrækkelig veldokumenteret. Gennemgangen af udenlandske – fortrinsvis amerikanske – studier illustrerer mangfoldigheden af muligheder for etablering af en dansk forskningstradition der bl.a. i højere grad fokuserer på effektmåling.

Design

Rapporten er et dokumentstudie, og dataindsamlingen består af systematiske litteratursøgninger efter kvantitative undersøgelser i danske og internationale databaser.

Referencer

Jespersen, C.; Socialforskningsinstituttet (2006). Socialt udsatte børn i dagtilbud. København: Socialforskningsinstituttet.

Opdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i Danmark