Mobbing i barnehagen: En studie av mobbing som strategisk maktutøvelse blant førskolebarn.

Forfatter
Helgesen, M. B.
Kilde
Finnmark: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvordan mobning konstitueres og kommer til syne gennem de dominerende diskurser i en daginstitution. Studiet fokuserer på legesituationer for at belyse hvilke dominerende diskurser der optræder og konstituerer en praksis hvor mobningen kan finde sted. Studiet søger svar på spørgsmålet: ’Hvordan skaber magtudøvelse i leg mobning, og hvilke konsekvenser har det for de involverede?’ Studiets teoretiske grundlag er Michel Foucaults diskursteori og Michel Croziers teori om strategianalyse.

Resultat

Studiet viser at leg kan karakteriseres ved at børn hele tiden forhandler frem og tilbage om legens indhold og regler. Børnene forhandler ved at give og tage imod forslag til indholdet i legen. Studiet viser at pigernes leg mangler denne karakteristik. En af pigernes legelyst styres af hendes ønske om kontrol, og dette skaber kritiske situationer og usikkerhed i legen. De andre piger vælger forskellige strategier for at deltage i legen. Studiet viser at kombinationen af en offensiv og en defensiv taktik kan være en hensigtsmæssig strategi for at undgå at blive mobbet. Videre viser resultaterne at de voksnes deltagelse er vigtig for hvorvidt pigerne tilegner sig kompetencer som hjælper dem med at mestre legesituationerne, frem for at deres handlemuligheder bliver begrænset. Typisk skrider voksne først ind i en leg når problemerne er opstået. Forskeren påpeger at fraværende voksne øger risikoen for ”spilsituationer” hvor relationer og positioner bringes i spil, og påviser at børn der mobber, besidder bestemte sociale kompetencer som gør dem i stand til at ændre magtforhold og spilleregler til egen fordel. Derfor er de voksnes deltagelse særdeles vigtig for socialt marginaliserede børn, og det er vigtigt for pædagogerne at få en større bevidsthed om hvordan magt udøves i børnegruppen

Design

Dataindsamling består af observation af legesituationer. 19 børn i alderen tre-seks år, en pædagogisk leder og to pædagogmedhjælpere deltog i legesituationerne. Forskeren valgte at fokusere særligt på fire piger i fire-fem-års-alderen og analysere deres leg, da deres legesituationer blev set som mere skjulte og komplicerede end drengenes.

Referencer

Helgesen, M. B. (2006). Mobbing i barnehagen: En studie av mobbing som strategisk maktutøvelse blant førskolebarn. Finnmark: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag.

Opdragsgiver

Ikke oplyst