The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers

Forfatter
Stangeland, E. B.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem små børns legeadfærd, sprogfærdigheder og sociale kompetencer. Forfatteren udforsker, hvorvidt der er en sammenhæng mellem legeadfærd og sprogfærdigheder, herunder hvad der karakteriserer de former for leg, børn med henholdsvis svage og stærke sprogfærdigheder indgår i. Videre undersøges det, om små børns sociale kompetencer forklarer deres legeadfærd bedre end deres sprogfærdigheder, herunder om børn med svage sprogfærdigheder har et niveau af sociale kompetencer, som svarer til niveauet hos børn med stærke sprogfærdigheder.

Resultat

Resultaterne peger på, at der er en sammenhæng mellem små børns sprogfærdigheder, sociale kompetencer og legekompetencer. Den statistiske analyse viser, at gruppen af børn med svage sprogfærdigheder fungerer dårligere i leg end jævnaldrende børn med gennemsnitlige eller stærke sprogfærdigheder. Det ses, fx ved at kun en mindre procentdel af børnene med svage sprogfærdigheder indgår i mere komplekse former for leg såsom rolleleg, social konstruktionsleg eller leg, som varer i længere tid. Resultaterne peger dog på, at den største forskel mellem gruppen af børn med svage sprogfærdigheder og gruppen af børn med stærke sprogfærdigheder ikke vedrører legens kompleksitet, men snarere det at indgå i social leg med andre børn. Kun en mindre andel af børnene med svage sprogfærdigheder får således det maksimale antal point i forbindelse med vurderingen af deres evner til at lege med andre børn og forblive i legen. Dette indikerer ifølge forfatteren, at børn med svage sprogfærdigheder tilbringer en større del af deres tid i dagtilbuddet med at lege alene.

Det fremgår af ovenstående, at sprogfærdigheder i sig selv kan have en indflydelse på børns legeadfærd. Analysen peger imidlertid på, at sociale kompetencer spiller en endnu større rolle. Hovedparten af børnene med svage sprogfærdigheder blev vurderet til at have ringe sociale færdigheder i forhold til at tilpasse sig andre børn (fx samarbejde og turtagning) samt se en situation fra andres perspektiv. Dette er ifølge forfatteren i tråd med tidligere forskning, som peger på, at social forståelse og sprog hænger sammen. Overordnet vurderer forfatteren, at små børns metakommunikative færdigheder kan være vigtigere end deres sprogfærdigheder, når det kommer til interaktion i leg; således er det måske snarere svage sociale kompetencer frem for svage sproglige færdigheder, som er afgørende for små børns vanskeligheder ved at indgå i leg. Selvom der ikke kan drages kausale slutninger på baggrund af studiet, peger forfatteren afsluttende på, at svage sociale kompetencer og sproglige vanskeligheder måske bør opfattes som sameksisterende problemer, der har konsekvenser for børns leg.

Design

Studiet bygger på observationer foretaget i forbindelse med et større, longitudinelt projekt, Stavangerprosjektet – Det lærende barnet, som foretages i et samarbejde mellem Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger Kommune. Det empiriske materiale, som anvendes i dette studie, stammer fra projektets første fase, hvor fokus var på observationer af sprogfærdigheder, sociale kompetencer og leg blandt børn i 33-månedersalderen.

Forfatteren udvælger tre grupper til denne analyse: 1) en gruppe på 100 børn med svage sprogfærdigheder, 2) en gruppe på 102 børn med stærke sprogfærdigheder og 3) en gruppe på 113 børn med gennemsnitlige sprogfærdigheder, der indgår som sammenligningsgrundlag.

Studiets datamateriale består af strukturerede observationer af det enkelte barns kompetencer inden for sprog, leg og social formåen, som de kommer til udtryk i leg og andre hverdagsaktiviteter i dagtilbuddet. Hvert barn observeres over en periode på tre måneder af dagtilbudsmedarbejdere, som kender barnet. Der anvendes to observationsmaterialer: TRAS, som er et sprogvurderingsværktøj, og Alle med, som fokuserer på barnets socio-emotionelle udvikling. Resultaterne af observationerne analyseres ved hjælp af deskriptiv statistik, frekvens- og regressionsanalyse.

Referencer

Stangeland, E. B. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121.

Opdragsgiver

Universitetet i Stavanger og Stavanger Kommune.