Styrernes profesjonelle identitet

Forfatter
Granrusten, P. T.
Kilde
Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 215-233. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924210

Formål

Formålet med studien er å undersøke om styrere av barnehager anser seg selv som barnehagelærere eller ledere. Den undersøker om styrernes oppfatning av egen identitet påvirker ledelsen av læringsprosessene i barnehagen.

Resultat

Generelt finner forfatteren at det er stor variasjon i informantenes oppfatning av sin egen profesjonelle identitet.

De fleste styrerne identifiserer seg som barnehagelærere, og selv de styrerne som først og fremst ser på seg selv som ledere, holder fast ved at en utdanningsbakgrunn som barnehagelærer er avgjørende når de skal lede barnehagen. Med unntak av én informant mener alle styrerne at barnehagelærerutdanningen er en forutsetning for å være styrer i en barnehage. Konklusjonen er at barnehagelæreryrket står sterkt som identitetsgrunnlag for styrerne i denne studien.

Forfatteren konkluderer med at funnene ikke tyder på at identiteten har innvirkning på styrernes fokus eller på hvordan de leder barnehagen med hensyn til læring. Styrerens fokus påvirkes mer av barnehagens struktur og størrelse enn av vedkommendes identitet. Styrere i store barnehager må utøve ledelse gjennom andre, for eksempel gjennom pedagogiske ledere eller lederteam. Det er stor forskjell på hvor tett på (hands-on) de intervjuede styrerne rapporterer at de er i hverdagen. Forfatteren konkluderer med at dette er uavhengig av styrernes oppfatning av egen identitet.

Forfatteren finner at barnehagens struktur og størrelse er avgjørende for læringsledelsen i barnehagen. I store private barnehager arbeider styrerne ut fra et markeds- og konkurranseperspektiv, og profilering og markedsføring er viktig for å få en god økonomi som kan dekke gode pedagogiske tiltak. Styrerne i kommunale barnehager arbeider gjennom de kommunale tverrfaglige ledergruppene for å oppnå best mulige rammebetingelser for læring i barnehagen. I disse ledergruppene forsøker styrerne å påvirke fordelingen av kommunale ressurser, men de prøver også å få innflytelse på det pedagogiske innholdet og de kommunale satsingsområdene.

Design

Studien er en del av en antologi. Datamaterialet består av 16 intervjuer med styrere i barnehager i tre forskjellige kommuner. I intervjuene ble informantene bedt om å identifisere seg som enten barnehagelærer eller leder. I analysen ble dette tolket som at styrerne betraktet seg selv som profesjonelle innenfor enten ledelse eller fag. Analysen fokuserte også på styrerens bevissthet rundt egen identitet i forhold til lederrollen.

Referanser

Granrusten, P. T. (2016). Styrernes profesjonelle identitet. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 215-233. Oslo: Universitetsforlaget

Granrusten, P.T. (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. I: K.H. Moen, K.Å. Gotvassli, & P.T. Granrusten (red.): Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse (s. 234-251). Oslo: Universitetsforlaget.

Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd