Om databasen

NB-ECEC samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Forkortelsen står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Databasen retter seg særlig mot studenter innenfor pedagogiske fag, yrkesutøvere og undervisere ved pedagogiske utdanninger.

Databasen inneholder nå alle kvalitetsgodkjente studier fra perioden 2006-2020. Neste gang databasen oppdateres er i 2023, for perioden 2020-2021.

Nordisk samarbeid

NB-ECEC-databasen er et resultat av et samarbeid mellom Danmarks Evalueringsinstitutt (EVA) og Utdanningsdirektoratet.

For årene 2006-2017 var det svenske Skolverket samarbeidspartner, på samme måte som det norske Kunnskapsdepartementet tidligere har stått for den norske delen av finansieringen.

Kvalitetsvurdert forskning

Forskningen er kvalitetsvurdert med utgangspunkt i den internasjonale EPPI-systematikken - som er utviklet på University of London - og supplert med kriterier for kvalitativ forskning. Oppgaven utføres av Kunnskapssenteret for Utdanning ved Universitetet i Stavanger.

I 2013-14 ble vurderingen ledet af danske SFI og i 2007-12 og 2015-2017 av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU). I praksis har studiene blitt vurdert av både personale fra SFI og DCU og av en skandinavisk forskergruppe ut fra prinsippet om fagfellevurdering,

Du kan lese mer om vurderingskriteriene i Konceptnotat, Clearinghouse 2017.

SFI og forskergruppens metodenotat for kartlegging, vurdering og perspektivering av skandinavisk barnhage-forskning fra 2013 og 2014.

 

Her finner du skjemaet som brukes til å vurdere studiene.

  

Databasen inneholder et sammendrag av hver studie. Dersom det er konkrete studier du trenger informasjon om det som ligger til grunn for vurderingen av studienom, er du velkommen til å kontakte oss på eva@eva.dk. Merk henvendelsen Dagtilbud for børn/Forskningsdatabasen NB-ECEC.

Kriterier for inkludering i databasen

Databasen inkluderer studier som direkte handler om barnehagetilbud for 0-6-åringer. Populærvitenskapelige fremstillinger, lærebøker, vitenskapelige metodediskusjoner etc. inkluderes ikke.

Studiene i databasen velges ut gjennom screening av sentrale skandinaviske og internasjonale forskningsdatabaser og håndsøk av sentrale skandinaviske og internasjonale tidsskrifter på barnehageområdet. Mengden av tidskrifter og databaser suppleres etter hvert som det kommer nye til, slik at screeningerne i prinsippet omfatter alle utgivelser av skandinavisk barnehageforskning i hvert kartlagte år.

Kommentarer og spørsmål

Databasen administreres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Ta kontakt med EVA, hvis du har kommentarer eller spørgsmål om databasen og dens funksjoner. Du kan kontakte EVA på eva@eva.dk, eller ringe direkte til EVA på telefonnummer +45 35 55 01 01.

Links til forskningskartlegginger

Du kan finne SFI og DCU's publikasjoner av forskningskartlegging og forskervurderinger: