Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena

Forfatter
Granrusten, P.T.
Kilde
Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 234-251. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924220

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan styrere forstår begrepet strategisk ledelse, og hvilket strategisk fokus de har i ledelsen av barnehagen som læringsarena. Styreren kan for eksempel ha maten i barnehagen som strategisk fokus.

Resultat

Generelt finner forfatteren at det er forskjell på informantenes bevissthet med hensyn til begrepene strategi og strategisk ledelse. Når informantene blir spurt om sin egen strategiske ledelse, svarer de fleste svært generelt og ikke spesielt konkret. Styrerne uttrykker generelt usikkerhet rundt hvordan strategisk ledelse skal knyttes til deres egen ledelse av barnehagen. Flere av svarene fra styrerne viser at de jobber bevisst med strategisk ledelse, men de bruker ikke begrepet strategisk ledelse når de forteller om arbeidet. Forfatteren tolker dette som et uttrykk for at begrepet strategisk ledelse ikke inngår i styrernes dagligspråk, og at de sjelden diskuterer strategi når det gjelder barnehagen som læringsarena.

Det er også store forskjeller med hensyn til hva styrerne oppfatter som strategisk ledelse. Styrerne nevner ofte at de jobber med å skaffe ressurser til barnehagen, noe som er en viktig del av lederfokuset deres. De er også opptatt av å utvikle barnehagens og personalets kompetanse med hensyn til å skape gode læringsarenaer for barn. Med unntak av to større private barnehager er det begrenset fokus på markedsstrategier og på å «selge» barnehagens plasser.

Studien viser at styrerne utøver strategisk ledelse sammen med og gjennom de pedagogiske lederne. I de større barnehagene bruker styrerne tid på å utvikle velfungerende lederteam ved for eksempel å gi de pedagogiske lederne gode arbeidsforhold og den rette kompetansen. Forfatteren tolker dette som et uttrykk for at styrerne leder nedover, innover og på tvers i barnehagen gjennom nettverk. Nettverk ble ofte brukt aktivt av styrerne både i den enkelte barnehagen og på tvers av flere barnehager. Nettverket brukes både som strategi for å søke om økonomiske midler til kurs- og kompetanseutvikling og som verktøy for å organisere tiltakene slik at barnehagen får mest mulig ut av de tildelte ressursene.

Design

Studien er en del av en antologi. Datamaterialet består av 16 intervjuer med styrere i barnehager i tre forskjellige kommuner. I intervjuene fikk informantene spørsmål om sin egen strategiske ledelse. Spørsmål med uttrykket langsiktig planlegging ble brukt for å få informantene til å snakke om strategier for strategisk ledelse.

Referanser

Granrusten, P.T. (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 234-251. Oslo: Universitetsforlaget.

Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd