Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring

Forfatter
Moen, K. H.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(5), 1-16.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager er uenige med skolen i spørsmål som gjelder barns læring i barnehagen, og hva slik uenighet kan handle om (for eksempel uenighet om læringsinnholdet eller graden av voksenstyring). Videre er formålet å utforske i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager forsøker å påvirke skolen i spørsmål om barns læring og eventuelt på hvilke måter.

 

Resultat

Generelt opplever styrerne at det er liten grad av uenighet med skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen. Styrere i kommunale barnehager opplever litt oftere uenighet med skolen enn styrere i private barnehager, men funn fra intervjuundersøkelsen underbygger trenden i tallmaterialet, som samlet sett peker på at det er lav grad av uenighet mellom barnehagen og skolen.

Ett tema det kan være uenighet om, er graden av voksenstyring i læringsaktivitetene. Uenigheten handler i disse tilfellene om forholdet mellom voksenstyring og det å gi rom for barnas egne interesser, initiativer og deltakelse i læringssituasjoner. Her kan barnehagens vektlegging av barns medvirkning komme i konflikt med skolens høyere grad av lærerstyring. Et annet tema som kan være gjenstand for uenighet, er læringens innhold. En styrer fra en kommunal barnehage opplever for eksempel at skolen lett knytter læring til fagområder som ligger tett på sentrale fag og kompetanseområder i skolen. Flere styrere forteller også om sine egne og personalets bekymringer for at barnehagen skal ligne for mye på skolen. I intervjuene går det frem at styrerne forbinder det skolelignende med formidlingspedagogikk, læringsmål, kartlegging og måling. Bekymringen for det skolelignende knyttes ikke alltid til det skolen selv står for, men like mye til hvilke forventninger de oppfatter at myndighetene har til læring.

Det er stor spredning i styrernes svar på om de forsøker å påvirke skolen i spørsmål om barns læring. Samtidig er det markante forskjeller mellom svarfordelingene blant styrere i private og kommunale barnehager. Det går frem at det er styrerne i kommunale barnehager som i størst grad forsøker å påvirke skolen i synet på barns læring i barnehagen. Én styrer i en kommunal barnehage (oppvekstsenter) hevder at det er nødvendig med offensiv argumentasjon for å ivareta barnehagens brede syn på læring, mens en annen forteller om møter med en mer dialogbasert, gjensidig påvirkning. En tredje styrer forteller at hun prøver å påvirke skolen ved å ta kontroll over samarbeidsprosessen og informere skolen om barnehagens generelle læringsarbeid knyttet til prosjektarbeid og andre læringsaktiviteter for barn. Forfatteren gir styrernes forsøk på å påvirke skolens syn på læring i barnehagen betegnelsen utadrettet pedagogisk ledelse.

 

Design

Datamaterialet stammer fra en spørreskjemaundersøkelse som ble sendt ut til 2430 styrere i norske barnehager. Av disse svarte 54 prosent, noe som tilsvarer 1310 styrere. I tillegg kommer en mindre kvalitativ intervjuundersøkelse der 16 styrere deltok. Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et nettbasert spørreskjema. Intervjuundersøkelsen bestod av individuelle intervjuer. Det ble gjort lydopptak av intervjuene, og de ble deretter transkribert. Studien rammes inn av teori om organisasjonsfelt samt pedagogisk og utadrettet ledelse. Studien inngår i prosjektet «Ledelse for læring: utfordringer for barnehager i Norge».

 

Referanser

Moen, K. H. (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(5), 1-16.

Oppdragsgiver

Prosjektet mottok støtte fra Norges forskningsråd gjennom programmet FINNUT. Prosjektet drives i regi av Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i samarbeid med Universitetet i Bergen og Nord universitet.