Preschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning Project

Forfatter
Söderström, Å., & Hultman, A. L.
Kilde
Early Years, 37(3), 300-312.
År
2017

Formål

Det overordnede målet med studien er å undersøke hvordan barnehager arbeider for å forebygge og avhjelpe mobbing og krenkende handlinger blant 3–5-åringer. Forskningsspørsmålene lyder: Hva oppfattes som utfordringer i arbeidet mot mobbing og krenkende handlinger? Hvilke handlinger og aktiviteter som skulle styrke dette arbeidet, hadde barnehagene planlagt?

 

Resultat

Resultatene viser at de fleste utfordringene i arbeidet mot mobbing og krenkende handlinger ble knyttet til forebyggende arbeid, mens avhjelpende arbeid sjeldnere ble vektlagt. Deltakerne opplevde at det var en sammenheng mellom arbeidet mot mobbing og krenkende handlinger og et mer omfattende arbeid med verdier, som også omfattet ideer om å øke barnas deltakelse og innflytelse. Forfatterne identifiserer i alt fem områder med utfordringer som representerer de ni deltakende institusjonene generelt: (1) samarbeid med foreldre, (2) forbedring av det systematiske kvalitetsarbeidet, (3) krenkende behandling fra barnehagelærere, (4) håndtering av konfliktsituasjoner og (5) et trygt og inspirerende miljø for alle barn.

I tillegg finner forfatterne at institusjonenes planlagte handlinger og aktiviteter samlet sett var rettet mot å forebygge mobbing og krenkende handlinger ved å skape tolerante og tillitsfulle relasjoner i institusjonen. Studien viser blant annet at personalet var oppmerksom på konfliktsituasjoner blant barn, og at de forsøkte å finne ut mer om hva de faktisk gjør i slike situasjoner. De planlagte handlingene la blant annet vekt på å forebygge konfliktsituasjoner mellom barn ved å utfordre personalets egne normer og verdier.

Å arbeide mot mobbing og krenkende handlinger ble beskrevet som en naturlig del av de daglige aktivitetene i institusjonene. Personalet organiserte for eksempel samtaler om hvordan deres egne normer og verdier kom til uttrykk i praksis, og hvordan disse kunne bidra til å ekskludere visse barn. Et forventet resultat av samtalene var at personalet ville bli bedre rustet til å håndtere konfliktsituasjoner.

Forfatterne konkluderer med at de deltakende institusjonene er på rett vei i arbeidet mot mobbing og krenkende handlinger nettopp ved å identifisere utfordringer og handlinger forankret i lokale sammenhenger. Forfatterne legger imidlertid merke til at barna og deres opplevelser ikke umiddelbart tas i betraktning. Mens nesten alle utfordringer og handlinger som ble identifisert, handlet om personalet, foreldrene, miljøet og/eller pedagogikken, forble barna stort sett usynlige. I den innsamlede dokumentasjonen fant forfatterne altså bare et par eksempler på at barna var involvert i institusjonens arbeid mot mobbing og krenkende handlinger. Det får forfatterne til å konkludere med at de deltakende institusjonene overser et avgjørende poeng i arbeidet mot mobbing og krenkende handlinger blant barn.

Design

Datamaterialet består av skriftlig dokumentasjon fra et aksjonsforskningsprosjekt som skulle styrke deltakernes arbeid med verdier (values education) i barnehagen der de jobbet, spesielt når det gjaldt arbeid mot mobbing og krenkende handlinger. I alt deltok ni styrere (head teachers) og tjue barnehagelærere (preschool teachers) fra ni barnehager (preschools), som i løpet av ett år dokumenterte arbeidet mot mobbing og krenkende handlinger. Det resulterte i et ti sider langt dokument fra hver av de ni deltakende barnehagene, og disse dokumentene utgjør datamaterialet for denne studien. Dataanalysen er inspirert av tematisk innholdsanalyse, og i tillegg brukes William A. Corsaros teori om peer culture og teorier om aksjonslæring.

Referanser

Söderström, Å., & Hultman, A. L. (2017). Preschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning Project. Early Years, 37(3), 300-312.