Lärares uppfattningar av undervisning och naturvetenskap som innehåll i förskolans verksamhet

Forfatter
Gustavsson, L., & Thulin, S.
Kilde
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 13(1), 81-96.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barnehagemedarbeidere oppfatter undervisning og naturvitenskap som innhold i barnehagens praksis på begynnelsen og slutten av et kompetanseutviklingstiltak. Forskningsspørsmålet er: Hvilke oppfatninger av undervisning med vekt på læringsobjektet (naturvitenskap) og læringshandlingen (undervisning) kan skilles ut i det empiriske materialet?

Resultat

Analysen av svarene som deltakerne gav da tiltaket startet opp, synliggjør tre kategorier med mulig undervisningsinnhold i barnehagens praksis: (1) naturen, (2) sosiale spørsmål og verdier og (3) å gjøre. Innledningsvis fremhever deltakerne dermed naturen som et mulig undervisningsinnhold i barnehagen, og særlig aspekter knyttet til omsorg for naturen og bærekraftig utvikling. Deltakerne nevner også sosiale spørsmål og verdirelaterte spørsmål, noe som peker på at undervisningen ikke knyttes til et særskilt innhold, men mer til aktiviteter som gjelder omsorg og oppdragelse. Til slutt legger deltakerne vekt på gjøre-perspektiver, som det å skape, synge eller leke, der selve opplevelsen er det sentrale.

Når det ovenstående sammenlignes med deltakernes svar etter at tiltaket er gjennomført, kommer en klar endring til syne. På slutten av tiltaket er det bare én kategori som skiller seg ut, nemlig naturvitenskapelige fenomener. Ifølge forfatterne uttaler deltakerne seg nå mer presist om hva som kan utgjøre et undervisningsinnhold i barnehagens praksis. I svarene gir deltakerne konkrete eksempler på naturvitenskapelige fenomener man kan arbeide med, for eksempel vind.

Når det gjelder deltakernes oppfatninger av det å undervise, oppgir de innledningsvis at undervisning er noe de gjør hele dagen i forskjellige sammenhenger (for eksempel i forbindelse med måltider og toalettbesøk). Før tiltaket er gjennomført, beskriver deltakerne undervisning som det å forenkle innholdet, gi barna opplevelser, agere kompetent og opprettholde visse strukturelle forutsetninger (for eksempel med hensyn til miljø og materialer). Etter at tiltaket er gjennomført, er deltakernes oppfatninger av undervisningen endret, noe som kommer til uttrykk ved at de definerer og presiserer kompetanseområder. Deltakerne legger nå vekt på å ta hensyn til barnets perspektiv, bruke et ekspansivt språk, ha kunnskap om det spesifikke emnet, ramme inn aktivitetene og styre barnas oppmerksomhet. Ifølge forfatterne peker resultatene på at deltakerne – etter å ha gjennomført kompetanseutviklingstiltaket – har fått et utvidet perspektiv på hva det vil si å lede undervisningen i barnehagen.

Design

Studien er basert på et kompetanseutviklingstiltak som skulle styrke de deltakende barnehagemedarbeidernes (barnskötare, fritidspædagoger, förskollärare, grundskollärare och personal utan utbildning inom det barnpedagogiska området) kunnskap om hva naturvitenskap kan være i barnehagen, og utvikle medarbeidernes kompetanse til å undervise i den svenske barnehagen. Tiltaket bestod av to forelesninger om læringsteoretiske vurderinger og én forelesning om naturvitenskap. Barnehagemedarbeiderne deltok som arbeidsteam (arbetslag) og hadde i tillegg til forelesningene fire veiledningsøkter. På de første veiledningsøktene diskuterte medarbeiderne felles litteratur, og deretter diskuterte de gjennomføringen av det naturvitenskapelige prosjektet, som skulle skje i deltakernes egne barnehager. I en av øktene tok veiledningen utgangspunkt i en videodokumentert undervisningssituasjon. I alt deltok ti arbeidsteam (ca. tretti barnehagemedarbeidere) fra ni forskjellige kommuner. Deltakerne arbeidet med barn i alderen 1–6 år.

Det empiriske materialet består av deltakernes svar på et spørreskjema med fem åpne spørsmål om hvilke oppfatninger de hadde av undervisning og naturvitenskap som innhold i barnehagens praksis. Spørreskjemaet ble besvart både ved tiltakets begynnelse og slutt. I tillegg analyseres de skriftlige rapportene som hvert arbeidsteam produserte i forbindelse med det naturvitenskapelige prosjektet. Forfatterne benytter et variasjonsteoretisk perspektiv i analysen.

Referanser

Gustavsson, L., & Thulin, S. (2017). Lärares uppfattningar av undervisning och naturvetenskap som innehåll i förskolans verksamhet. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 13(1), 81-96.