Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral development

Forfatter
Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge A. I. H.
Kilde
Journal of Environmental Psychology 52, 69-80.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom tiden som tilbringes utendørs i barnehagen, og barns kognitive og atferdsmessige utvikling i barnehagealderen og 1. trinn.

 

Resultat

Den statistiske analysen viser at det, basert på barnehagelærervurderinger, er en sammenheng mellom mindre tid tilbrakt utendørs og symptomer på uoppmerksomhet og hyperaktivitet. Denne sammenhengen er sterkest i 5–6-årsalderen og avtar når barnet begynner på skolen. Videre viser resultatene at det er en positiv sammenheng mellom tid tilbrakt utendørs og barns oppmerksomhet, målt gjennom den kognitive testen. Denne sammenhengen er også sterkest i 5–6-alderen og avtakende ved 7-årsalderen. Forfatterne mener at resultatet – som viser at flere timer tilbrakt ute daglig henger sammen med færre symptomer på uoppmerksomhet og hyperaktivitet og bedre testresultater – indikerer en positiv sammenheng mellom utendørsaktivitet i barnehagen og barns kognitive og atferdsmessige utvikling.

 

Design

Forfatterne bruker en longitudinell forskningsdesign, der 562 barnehagebarn ble fulgt fra 2006 til 2009 med årlig datainnsamling i 28 barnehager og 13 grunnskoler i to norske kommuner. De deltakende barna er mellom 3 og 7 år, og barna i 7-årsalderen befinner seg på slutten av 1. trinn. Datamaterialet er samlet inn ved hjelp av kognitive tester av barna, foreldre- og barnehagelærervurderinger av barnas personlighet og atferd og intervjuer med styrere (for å samle inn informasjon om de deltakende barnehagene). Den kognitive testen av barna består av en individuell oppmerksomhetstest med tallrekkefølger (the digit span test), som er en del av Weschlers intelligenstest (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC-IV), som brukes til å måle barns eksekutive funksjoner, inkludert oppmerksomhet og korttidshukommelse. Testen foregår ved at barnet får lest opp noen tallsekvenser som han eller hun deretter skal gjenta til eksaminatoren. Hver oppgave starter med tosifrede tall, som økes med ett siffer for hvert annet forsøk helt til sekvensen inneholder ni sifre. Oppgaven avbrytes når barnet har gjort to feil på rad. De statistiske analysene omfatter en rekke kontrollvariabler som kjønn, barnehagekvalitet, barnets temperament og modenhet, sosioøkonomisk status, foreldrenes mentale helse, familieharmoni og familiens bruk av naturen. Når det gjelder barnas kognitive og atferdsmessige utvikling, er forfatterne opptatt av symptomer på uoppmerksomhet og hyperaktivitet og på resultatene av den kognitive oppmerksomhetstesten.

Referanser

Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge A. I. H. (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral development. Journal of Environmental Psychology, 52, 69-80.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd