Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv

Forfatter
Nisser, D. A. & Olsson, M.
Kilde
Utbildning & Lärande, (12)2:77-94.
År
2018

Formål

Målet med studien er å undersøke hvordan et nytt evalueringsverktøy, Värderingsverktyg för tilgänglig utbildning, som hadde målsetning om å gjøre læringsmiljøet i barnehage og skole mer tilgjengelig for flere, ble implementert i en svensk kommune. Forfatterne undersøker implementeringen på to nivåer: 1) på beslutningsnivået i kommunens forvaltning, med fokus på hvordan den kommunale styringsgruppen iscenesatte forandringsarbeidet, og 2) på gjennomføringsnivået i en barnehage og en grunnskole, der det fokuseres på hvordan vurderingsverktøyet blir oppfattet og brukt. Studien belyser også hvordan aktører på de to nivåene snakker om vurderingsverktøyet, og hvordan hendelser på ulike nivå påvirker hverandre. Forskningsspørsmålene er: a) Hvordan iscenesettes forandringsarbeidet for økt tilgjengelighet på beslutningsnivå? b) Hvordan oppfattes og anvendes vurderingsverktøyet på gjennomføringsnivå? c) Hvordan påvirket hendelser på de ulike nivåene hverandre?

Resultat

Resultatene viser at implementering av et nytt konsept er en kompleks og uforutsigbar prosess. I tilfellet som ble undersøkt i denne studien, ble implementeringsprosessen hindret av misforhold i hvor i prosessen de to nivåene befant seg. Forfatterne mener det må være forståelse for at nivåene som er involvert i en implementeringsprosess er forbundet med hverandre, der hendelser på de ulike nivåene påvirker hverandre. De understreker at dialog innenfor og mellom nivåene, både før og under implementeringsprosessen, er essensielt dersom endringene skal være bærekraftige. 

Design

De empiriske dataene består av intervjuer, fokusgruppesamtaler og observasjoner av representanter fra de ulike nivåene i implementeringsprosessen. Observasjonen i skolen og barnehagen var ikke-deltakende, mens forskerne inntok en mer aktiv rolle i den kommunale styringsgruppen. Det ble gjennomført fokusgruppesamtaler med pedagogene på gjennomføringsnivået der temaet var hvordan de opplevde arbeidet med det nye vurderingsverktøyet. Både personer fra styringsgruppen, samt rektor og barnehagestyrer, ble intervjuet om implementeringsprosessen. 

Referanser

Nisser, D. A. & Olsson, M. (2018). «Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv». Utbildning & Lärande, (12)2:77-94.