Preschool Teachers' Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries

Forfatter
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., Gol-Guven, M., Kragh-Müller, G., Foerch, D. F. & Paz-Albo, J.
Kilde
Early Childhood Education Journal, 47(1):1-14.
År
2019

Formål

Formålet er å utforske og sammenligne konseptualiseringer og bruk av lek blant barnehageansatte i Danmark, Tyrkia, Kypros, Italia, Estland, Spania, Hellas og USA.. Studien forsøker også å belyse likheter og ulikheter i persepsjonen for barnehageansatte i de ulike landene, og å diskutere betydningen av funnene i forhold til hvordan kulturelle aspekter påvirker definisjoner og bruk av lek. Forfatterne ønsker å bidra til å utvide diskursen om lek, både i de aktuelle landene og internasjonalt. 

Resultat

Analysen viser både universelle og ikke-universelle karakteristikker av lek. På tross av eksistensen av universelle karakteristikker indikerer analysen variasjoner i utbredelsen av dem på tvers av landene. Konseptualiseringer av lek blir funnet å være kulturspesifikke og uadskillelig koblet til lekens status i hvert av landene. Assosiasjonene mellom definisjoner og bruk av lek ser samtidig ut til å være kompleks. Forfatterne mener at resultatene antyder at det i noen land er et utbredt «etos for lek», mens det i andre er skolifisering som råder, noe som resulterer i motstridende holdninger til lek og fører til barnehageansattes kamp for å oppnå en passende posisjon for lek innen ulike barndomskontekster.  

Design

Datainnsamlingen består av en spørreundersøkelse med 30 spørsmål, hvorav åtte av spørsmålene var rettet mot respondentenes demografiske informasjon, mens de gjenværende 22 spørsmålene var en blanding av lukkede og åpne spørsmål om respondentenes definisjoner av, bruk av og holdninger til lek. Analysen tar utgangspunkt i fem av de åpne og lukkede spørsmålene. Det totale antallet respondenter er 212.

Referanser

Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., Gol-Guven, M., Kragh-Müller, G., Foerch, D. F. & Paz-Albo, J. (2019). "Preschool Teachers' Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries". Early Childhood Education Journal, 47(1):1-14.