Peer Effects on Aggressive Behavior in Norwegian Child Care Centers

Forfatter
Ribeiro, L. A. & Zachrisson, H. D.
Kilde
Child Development, 90(3):876-893.
År
2019

Formål

Formålet er å undersøke om både nivåer av jevnaldredes fysiske aggresjon og antallet eksternaliserende jevnaldrende kan bidra til å forutse fysisk aggressiv atferd hos barn i norske barnehager. Studien vil teste effekten av eksponering fra jevnaldrende i et utvalg barn ved norske barnehager. 

Resultat

Hovedfunnet var at fysisk aggresjon og eksternaliserende atferd blant jevnaldrende kan bidra til å forutse nivået av barnas fysiske aggresjon. Funnet er mer robust for gutter. Forfatterne mener at funnene i sin helhet støtter smitteeffekthypotesen og antyder at påvirkningen av aggressiv atferd på prosesser mellom jevnaldrende allerede er til stede i barnehageårene. Funnene viser at det å ha to eller flere eksternaliserende jevnaldrende i samme barnehagegruppe forutsier økning i fysisk aggresjon for barna, særlig for gutter. Effekten av jevnaldrende ser ut til å forutsi endringer i barns fysiske aggresjon utover normative endringer, og mest tydelig for barn i 2-3-årsalderen.
Funnene gjelder i hovedsak for barnehagen og baserer seg på data fra barnehagelærerne. Studien finner ingen signifikant effekt av jevnaldredes atferd på fysisk aggresjon rapportert av foreldre.
Resultatene fra studien peker, ifølge forfatterne, på viktigheten av å unngå å samle flere problematiske barn, særlig gutter, i samme barnehagegruppe.

Design

Utvalget av respondenter i studien er tatt fra en større longitudinell studie. Denne studien tar i bruk demografisk data om barna fra intervjuer med foreldrene når barna var 6 måneder gamle, og foreldre- og barnehagelærerrapportert data fra 2, 3 og 4-års alderen.
Barnehagelærerne rapporterte om hyppigheten av fysisk aggressiv atferd i barnehagekontekst ved å rangere 8 kategorier når barna var 2, 3 og 4 år gamle. Kategoriene var en del av et sett med spørreundersøkelser som ble sendt til barnehagene rundt barnas bursdager, med forespørsel om at læreren som kjente barnet best ville gjennomføre spørreundersøkelsen. Foreldrene gjennomførte en databasert versjon av tilsvarende rangeringsskala. I tillegg ble lærerne også bedt om å indikere andre barn i samme gruppe med atferdsutfordringer som kunne påvirke de andre barna.

Referanser

Ribeiro, L. A. & Zachrisson, H. D. (2019). "Peer Effects on Aggressive Behavior in Norwegian Child Care Centers". Child Development, 90(3):876-893.