Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

Forfatter
Sjöman, M.
Kilde
Jönköping University
År
2018

Formål

Det overordnede målet med denne avhandlingen er å øke kunnskapen om engasjement blant barn med og uten behov for spesiell støtte grunnet atferdsvansker. Påvirkningen av sosial samhandling på barn med spesielle behov samt spesiell støtte i den svenske førskolen ble undersøkt. Spesifikt var målet å utforske barnas engasjement i skjæringspunktet mellom miljøfaktorer, barnas atferd og karakteristikker, interaksjon blant jevnaldrende barn og lærerrespons.

Resultat

Generelt var hyperaktive barn mindre engasjert i hverdagsaktiviteter i førskolen. I tillegg var lærer - barn interaksjonen og lærer-lydhørhet lavere for disse barna, både i øyeblikket og på lengre sikt. Barnas hyperaktive atferd hadde en mer negativ innvirkning på deres kjerneengasjement sammenlignet med deres utviklingsatferd. Nivåene av sosial interaksjon forklarte en stor andel av den negative effekten mellom hyperaktiv atferd og engasjement. Barn - barn interaksjon forklarte 56–78% den negative effekten, hvorav lærerrespons forklarte 33–34% av den negative effekten.

Design

Avhandlingen består av fire studier med både kvalitative og kvantitative data. Totalt deltok 832 barn i undersøkelsen. De var i alderen ett til fem år og fra 92 ulike førskoler. Studien har et prospektivt longitudinelt design med tre datainnsamlingspunkter.

Referanser

Sjöman, M. (2018). «Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support». Doktorgradsavhandling. Jönköping University.