Managing the unmanageable: curriculum challenges and teacher strategies in multicultural preschools in Sweden

Forfatter
Stier, J. & Sandström, M.
Kilde
Journal of Intercultural Communication, 48(3):1404-1634
År
2018

Formål

Studien utforsker dilemmaene personalet i multietniske barnehager i Sverige møter når de skal balansere de ulike kravene i læreplanen. På den ene siden krever læreplanen en åpenhet, toleranse og verdsettelse av kulturelle, etniske og sosiale forskjeller og respekt for barnas unike bakgrunn. Samtidig vektlegger den universelle menneskerettigheter og grunnleggende svenske verdier. Forskerne undersøker hvordan barnehageansatte skaper mening av slike ofte selvmotsigende og noen ganger motstridende mål. De to forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan beskriver barnehagelærere utfordringene de møter i sitt daglige arbeid når de prøver å følge bestemmelsene i læreplanen? 2) Hvilke strategier bruker de for å håndtere disse utfordringene?

Resultat

I intervjuene kommer det fram at det er flere tilbakevendende situasjoner i barnehagene hvor kulturelle og religiøse forskjeller fører til dilemmaer og potensielle friksjoner mellom barn, ansatte og foreldre. Resultatene viser at læreplanen for barnehagen gir lite veiledning, noe forskerne hevder speiler svenske politikeres manglende evne og uvilje til å gi et svar på hva et multikulturelt Sverige er, og bør bli. Istedenfor må barnehagelærerne utvikle egne strategier for å håndtere barnas og foreldrenes forventninger og krav, blant annet ved å bruke barna som kulturelle mellomledd. Forskerne mener de barnehageansatte bruker strategier som gjør det enklere å unngå «vanskelige» situasjoner, og at de dermed indirekte og uintendert plasserer utfordringene på barnas skuldre.

Design

Forskerne utførte 14 fokusgruppeintervjuer med til sammen 41 barnehageansatte fra to barnehager i to multietniske og multikulturelle bydeler i Stockholm. Respondentene i utvalget hadde en heterogen sammensetning, der ingen var født i Sverige og alle var flerspråklige med varierende svensk språkkompetanse. Hver ansatt ble intervjuet to ganger med rundt fem måneders mellomrom fra første til siste intervju. Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og oversatt til engelsk.

Referanser

Stier, J. & Sandström, M. (2018). “Managing the unmanageable: curriculum challenges and teacher strategies in multicultural preschools in Sweden”. Journal of Intercultural Communication, 48(3):1404-1634.