Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work

Forfatter
Håkansson, J.
Kilde
Educational Management Administration & Leadership, 47(2):241–258.
År
2019

Formål

Målet med studien er å bidra til forståelsen av hvordan barnehagestyrere leder det systematiske kvalitetsarbeidet i barnehagen. De tre forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan blir barnehagestyrernes ledelse i det systematiske kvalitetsarbeidet påvirket av eksterne og interne forhold? 2) Hvilke strategier og konkrete handlinger tar barnehagestyrere i bruk i det systematiske kvalitetsarbeidet? 3) Hvordan tar barnehagestyrere hånd om ansattes kunnskapshull når det gjelder systematisk kvalitetsarbeid?

Resultat

Kravet til systematisk kvalitetsarbeid i svenske barnehager garanterer i seg selv ikke kvalitetsutvikling, profesjonell utvikling og læring. Dette avgjøres på lokalt nivå ved barnehagestyrernes evner til å balansere eksterne krav med interne behov. Studien viser at barnehagestyrerne i utvalget blir påvirket av flere eksterne og interne forutsetninger. Den viktigste forutsetningen er ulikheter i de ansattes utdanningsnivå og de holdninger og kunnskaper de har utviklet som følge av utdanningen. Barnehagestyrerne håndterer i hovedsak dette gjennom organisatoriske løsninger, ved at ansatte med et spesielt ansvar for kvalitetsarbeidet samarbeider med kollegaene sine om utvikling og læring. Forfatteren mener en slik vektlegging av det organisatoriske arbeidet på lang sikt kan hindre kvalitetsarbeidet i barnehagen. Han konkluderer med at barnehagestyrere prøver å balansere lojalitet til de kommunale kvalitetskravene med sin egen barnehages uavhengighet i det systematiske kvalitetsarbeidet.

Design

Gjennom kvalitative intervjuer med svenske barnehagestyrere søker forfatterne å få fram styrernes egne holdninger til praksisene rundt kvalitetsarbeidet i barnehagen og hvilken lederrolle de utfører i dette arbeidet. Utvalget består av 11 barnehagestyrere fra totalt 32 svenske barnehager. Forfatterne foretok en innholdsanalyse av intervjuene der de sammenlignet styrernes uttalelser.

Referanser

Håkansson, J. (2019). “Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work”. Educational Management Administration & Leadership, 47(2):241–258.