Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik

Forfatter
Nilfyr, K.
Kilde
Linnéuniversitetet
År
2018

Formål

Målet med studien er å utforske barnehagens pedagogiske dokumentasjon- og evalueringspraksis. Fokuset ligger på hverdagslige situasjoner der pedagoger utfører ulike former for dokumentasjon eller evaluering, og der det samtidig skjer en interaksjon mellom barn og voksen. Undersøkelsens formål er å analysere hvilken versjon av virkeligheten det er som dokumenteres. De to forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke interaksjonsmønstre utspiller seg i situasjonene? 2) Hvordan kan disse forstås utfra et sosialinteraksjonistisk og sosialkritisk perspektiv?

Resultat

Analysen viser at barnehagelærerne og barna oppfatter og definerer dokumentasjonssituasjonene ulikt. Barnehagelærernes definisjoner er oppgaveorienterte og inkluderer et forhåndsbestemt mål og et forventet resultat. Hun/han forsøker å få barna til å dele denne definisjonen ved å stille dem spørsmål. Barna virker å ha en mer spontan holdning til situasjonen og er åpne for at den kan endre seg. Forfatteren av artikkelen mener resultatene tyder på at både barn og voksne tilpasser seg den institusjonelle dokumentasjons- og evalueringspraksisens forventninger og krav. De voksne opptrer som om det ikke er ulikheter i det forventede og det reelle resultatet. Barna tilpasser sine handlinger til det de tror er forventet av dem. Det finnes ingen klarhet i hva en dokumentasjonssituasjon kan eller bør bety. Forfatteren understreker nødvendigheten av å vurdere hvilke aspekter ved barnehagehverdagen som kan gjøres synlige gjennom dokumentasjon, og etterlyser en refleksjon over hvordan en slik dokumentasjonspraksis kan fremme og hemme barnas lærelyst.

Design

Utvalget består til sammen 36 barn og seks barnehagelærere ved to avdelinger i to svenske barnehager. Empirien er videoobservasjoner av situasjoner som involverer en form for dokumentasjon som består av en interaksjon mellom barnehagelærere og barn.

Referanser

Nilfyr, K. (2018). ”Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik”. Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.