Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions

Forfatter
Leander E. M. B., Larsen P. L., Munk K. P.
Kilde
Archives of Sexual Behavior, 47(4):863-875.
År
2018

Formål

Studien tar for seg aksept av barns nakenhet og seksualitet i danske barnehager. Formålet  er å gjennomføre en empirisk studie om holdninger til barns nakenhet og seksualitet, samt på konsekvensene av fokuset nåtidens samfunn har på seksuelle overgrep mot barn. Forfatterne mener at regler og diskurser rundt doktorleker i barnehagen indikerer at frykten for seksuelle overgrep mot barn har påvirket forståelsen av hva som er normalt og tillatelig i forhold til barns seksualitet i danske barnehager. 

Resultat

Resultatene indikerer at det har vært betydelige endringer blant både foreldres og ansattes holdninger til barns nakenhet og doktorleker siden tusenårsskiftet. 

De kvantitative resultatene fra spørreundersøkelsen viste at 64% av de responderende institusjonene hadde regler for barns nakenhet og/eller doktorleker. De kvalitative resultatene viser et kulturelt skifte ved institusjonene. Det generelle mønsteret, indikert av regler og diskurser, var at barnets kropp har blitt seksualisert, ikke gjennom annerkjennelse av barnets egen seksualitet, men gjennom perspektivene til voksen seksualitet. 

Forfatterne mener at den viktigste kulturelle utviklingen, som har ført til skiftet i holdninger til barns nakenhet og seksualitet, er samfunnets moralske panikk angående seksuelle overgrep mot barn. Resultatene viser at et gjennomgående kulturelt fokus på seksuelle overgrep mot barn har forårsaket at barnets kropp blir nært assosiert med seksuelle overgrep. Det kulturelle skiftet ved institusjonene så, ifølge forfatterne, ut til å være defensivt fremfor å være basert på profesjonell argumentasjon.   

Design

Studien baserer seg på en spørreundersøkelse, som ble besvart av 2051 ledere og lærere i 1457 danske vuggestuer, barnehager og førskoler. Undersøkelsen ble sendt ut til 74% av alle barnepassinstitusjoner i Danmark. Denne fordelingen var tilfeldig, med unntak av justeringer for å inkludere både urbane og rurale strøk. Spørreundersøkelsen ble sendt til lederne ved disse institusjonene med forespørsel om å videresende denne til så mange barnehagelærere som mulig. Responsraten er 30,9% og representerer 23% av alle barnepassinstitusjoner i Danmark. Det er noe lavere responsrate blant barnehagelærere enn blant barnehageledere ved institusjonene. 

Spørreundersøkelsen er mixed-methods med påkrevde lukkede spørsmål og valgfrie åpne spørsmål. Inkludert i undersøkelsen var spørsmål om både formelle og uformelle retningslinjer for ansatte, og regler for barn for å unngå seksuelle overgrep. Denne artikkelen tar utgangspunkt i reglene for barna og i hovedsak de åpne spørsmålene om disse reglene. 

Referanser

Leander, E. M. B., Larsen, P. L., & Munk, K. P. (2018). "Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions". Archives of Sexual Behavior, 47(4):863-875.

Oppdragsgiver

SL- og BUPL-fonden for udvikling og forskning, Danmark